Autentificare
Utilizator:
Parola:

Am uitat parola
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

ROF


  

                              ANEXA

           LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL ALUNIŞ

        Nr. 45 din 04.07.2016

 

 

 

REGULAMENTUL 

 DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE

A CONSILIULUI  LOCAL ALUNIŞ

 

 

CAPITOLUL 1

 

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL ALUNIŞ

 

 

Art. 1-  (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.

             (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul

consilierilor declarati alesi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare.   

                 Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.

            (3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat

neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi:inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

        (4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

           (5) Dacă pe listele de candidaţi  nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

 Art. 2.-  La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

 Art. 3.- (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

            (2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile

de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

           (3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

           (4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

 Art. 4. - (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

            (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către consilieri .

            (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

Art. 5.-  Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art. 6.- (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal.

             (2) Dacă primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

             (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorala constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).

            (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

            (5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

 Art. 7-(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

            (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

 Art. 8 - (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ:

"Jur să respect Constituţia şi legile tării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Aluniş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

            (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

           (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

           (4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

         (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

            (6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotărârea nr. 3.

 

 

CAPITOLUL 2

 ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL ALUNIŞ

2.1. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

 Art. 9 - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.

            (2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

            (3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.

            (4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

  Art. 10.- (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

                a) conduce şedinţele consiliului local;

                b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

                c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;

               d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

               e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

               f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

             (2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

 2.2. ALEGEREA VICEPRIMARULUI

  Art. 11.-   (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimari.  Alegerea se face prin vot secret.

                   (2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilierii.

                   (3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

                   (4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

                   a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului  pe care doreşte să îl aleagă votantul;

                   b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;

                   c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.

                  (5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

                 (6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

 Art. 12-  În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

 Art. 13.- Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

 2.3. COMISIILE DE SPECIALITATE

 Art. 14. - (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate peprincipalele domenii de activitate.

                (2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local. 

                (3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

 Art. 15.-(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

               (2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

               (3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

               (4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

               (5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

 Art. 16.-(1) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregatirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

 Art. 17.-Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

 Art. 18. -  (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a)      analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b)     întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

               (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legatură cu activitatea lor.

Art. 19.- (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

                 a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

                 b) convoacă şedinţele comisiei;

                 c) conduce şedinţele comisiei;

                 d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

                 e) participă  la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

                 f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

                 g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

            (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local

Art. 20.- (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

                 a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

                 b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

                 c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.

                (2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art. 21.-(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel putin 3 zile înainte.

              (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

              (3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

            (4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei  nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare.

 Art. 22. -Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 Art. 23. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

                (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

               (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

               (4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului comunei Aluniş, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri.

 Art. 24.-Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

 Art. 25.-(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. Dupa încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

               (2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

 Art. 26.-Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

 Art.27. – (1) Consiliul local poate hotărâ organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

                 (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

                 (3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

 Art. 28. – Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

 2.4.  ALTE DISPOZIŢII

 Art.29.- (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare.

              (2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin.(1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în acest text.

 Art.30.- (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

              (2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

              (3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul , preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

 Art.31.- Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează , în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

 Art.32.-(1) Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

a)      Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

b)      Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

c)      Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d)      Numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă  preşedintelui de şedinţă;

e)      Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

f)       Asigură întocmirea procesului-verbal, pune la dispoziţie înaintea consilierilor  înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căreia solicită acordul consiliului;

g)      Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

h)      Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte  consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscut sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

i)       Prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor  măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

j)       Contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

k)      Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

l)       Acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea  proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului.

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

                   

 CAPITOLUL 3

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL ALUNIŞ

 

3.1.DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art.33.- (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, raportate sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin orice mijloc de publicitate.

               (2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor,secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

               (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

               (4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

Art. 34.-(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

               (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului comunei.

Art.35.- (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi  aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

               (2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.

               (3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpultotal de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor consilierilor.

Art.36.-(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă  într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

             (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere  cuvântul  în probleme privitoare la regulament.

Art.37.- Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul  oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului.  Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea  a fost aacceptată de majoritatea  consilierilor.

Art.38.- Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art.39.- În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate  întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Satutul  aleşilor locali în componenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

Art.40.-Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supuse votului.

3.2.ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

 Art.41.-(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor.

             (2) Proiectele de hotărâri  vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică lgislativă. În acest scop secretarul comunei şi personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

Art.42.-(1) proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

            (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu iniţiativa de a formula şi depune amendamente.

            (3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului comunei.

Art.43.-(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere  şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

             (2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poate fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

             (3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art.44.-(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii  exminate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot  formula amendamente.

             (2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

Art.45.-Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

3.3.PROCEDURA DE VOT

 Art.46.-(1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

             (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

             (3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modlitate de vot se va folosi în afară de  cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

 Art.47.-(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra”. Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

               (2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

 Art.48.-(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

             (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de  întreruperi diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi , de regulă, cuvintele „da” sau „nu”.

             (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul  buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

Art.49.-(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

             (2) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”.

             (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

 Art.50.-Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

 Art.51.-Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

 

CAPITOLUL 4

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA

CONSILIERILOR LOCALI

 

Art.52.-(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului comunei, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

             (2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

             (3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art.53.- Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.54.- (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul sau unitatea vizată sunt obligate  să i le furnizeze la termenul stabilit.

              (2) Informaţiile  pot  fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

Art.55.-(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementările legele în vigoare.

             (2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

            

CAPITOLUL 5

DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE

CONSILIER

 

Art.56.-După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier,precum şi semnul distictiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

Art.57.-(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate  consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.

             (2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art.58.- Schimbările survenite în activitatea  consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.59.-(1) Participare consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

             (2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele  consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

Art.60.-Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali

Art.61.-Consilierul local poate demisiona anunţând în scris consiliul. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

 

CAPITOLUL 6

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.62.-Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.63.-(1) Încălcarea de către consilierii locali a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a)      Avertismentul;

b)      Chemarea la ordine;

c)      Retragerea cuvântului;

d)      Eliminarea din sala de şedinţă;

e)      Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f)       Retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 2 şedinţe.

         (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) litera a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la literele e) şi f) de c3tre consiliu, prin hotărâre.

         (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) litera e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectelr juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.64.- La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art.65.-(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum  şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

             (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Art.66.-(1) Înainte de  fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

             (2) Dacă expresia întrebuinţată  a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art.67.-În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă s3 se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuv1ntul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art.68.-(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

             (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care  are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.69.-Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art.70.-Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordare indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art.71.-În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

Art.72.-(1) Sancţiunile prevăzute la art.63, alin. (1) literele e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de comnsiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

              (2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

Art.73.-Pentru menţinerea ordinii în şedintele comisiilor de specialitate,preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 63 alin.(1) litera a)-d).

 

 

Actualizat la data de: 04/11/2018

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.