Autentificare
Utilizator:
Parola:

Am uitat parola
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Hotarari Consiliul Local

Hotararile consiliului local al comunei Alunis

2020

 

Hotararea nr.26-privind completarea Anexei la Hotararea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Alunis

Hotararea nr.25-privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2020

Hotararea nr.24-privind aprobare contributiei din bugetul Comunei Alunis in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Infiintare retea distributie gaze naturale in comunele:Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Vilcanesti si orasul Slanic"

Hotararea nr.23-privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2019

Hotararea nr.22-privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea nr.21-privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2020

Hotararea nr.20-privind suspendarea contractului de inchiriere a spatiului cu destinatia de "Cabinet stomatologic" aflat in cladirea "Centru Medical"

Hotararea nr.19-privind  alegerea  preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai 2020

Hotararea nr.18-privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015 dintre Comuna Aluniş  şi S.C. AlMoaşii  Serv  S.R.L.

Hotararea nr.17-privind aprobarea  bugetului  local  al Comunei Aluniş pentru anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021,2022 şi 2023

Hotararea nr.16-privind încheierea  unui Contract de sponsorizare între Comuna Aluniş şi Direcţia Silvică Prahova

Hotararea nr.15-privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2019

Hotararea nr.14-privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020

Hotararea nr.13-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova”

Hotararea nr.12-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii “Modernizare  drum  local  Uliţă Popa Stelian, în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova”

Hotararea nr.11-privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol

Hotararea nr.10-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Aluniş

Hotararea nr.9-privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice , organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale  Consiliului Local al Comunei Aluniş 

Hotararea nr.8-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Aluniş

Hotararea nr.7-privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş, pentru anul 2020 

Hotararea nr.6-privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar  2020-2021 

Hotararea nr.5-privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2020

Hotararea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2019

Hotararea nr.3-privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2020 

Hotararea nr.2-privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020  în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă  

Hotararea nr.1-privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş aferent anului 2018

 

2019

Hotararea nr.71-privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020  în Comuna  Aluniş

Anexa la HCL nr.71 

Hotararea nr.70-privind aprobarea  constituirii dreptului de superficie pentru proprietarului unei clădiri amplasate pe un teren  aparţinând domeniului privat al Comunei Aluniş 

Hotararea nr.69-privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Protejarea corpului şi a platformei drumului local Uliţă Strâmba în punctul „Argentina”” 

Anexa la HCL nr.69

Hotararea nr.68-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în Comuna Aluniş” 

Anexa la HCL nr.68

Hotararea nr.67-privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Aluniş 

Hotararea nr.66-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotararea nr.65-privind utilizarea  fondului  de rezervă bugetară constituit  în bugetul  local al comunei Aluniş pentru anul 2019 

Hotararea nr.64-privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local „Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova”

Hotararea nr.63-privind  alegerea  preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie, Februarie 2020 

Hotararea nr.62-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotararea nr.61-privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş” 

Hotararea nr.60-prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Ibrian Daniel înainte de expirarea duratei normale a acestuia 

Hotararea nr.59-prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Radu Ion-Marius înainte de expirarea duratei normale a acestuia 

Hotararea nr.58-privind alocarea unei sume din bugetul Comunei Aluniş  pe anul 2019 în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”, în anul 2019 

Hotararea nr.57-privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile  în valoarede 234.279 lei prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 

Hotararea nr.56-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotararea nr.55-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea  al anului 2019

Hotararea nr.54-privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2020 şi a estimărilor bugetare pentru anii 2021-2023

Anexa la HCL nr.54

Hotararea nr.53-privind aprobarea închirierii utilajului cap de tocare material lemnos aflat în patrimoniul Comunei Aluniş, Judeţul Prahova

Hotararea nr.52-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii“Protejarea corpului şi a platformei drumului local Uliţă Strâmba în punctul “Argentina” „

Anexa la HCL nr.52

Hotararea nr.51-privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din Comuna Aluniş în semestrul I al anului 2019 

Anexa la HCL nr.51

Hotararea nr.50-privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii  pentru aparatul de specialitateal Primarului Comunei Aluniş, Judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.50

Hotararea nr.49-privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Parohia Aluniş I-„Sfinţii Trei Ierahi”

Hotararea nr.48-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotararea nr.47-privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile  în valoare de 3.870.117 lei prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Hotararea nr.46-privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Alunis în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managemetul Deşeurilor Prahova" 

Hotararea nr.45-privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectarea şi transportul separat şi în amestec a deşeurilor municipale pentru persoanele fizice şi juridice din Comuna Alunis 

Hotararea nr.44-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotararea nr.43-privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Septembrie, Octombrie şi Noiembrie  2019 

Hotararea nr.42-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie  şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş 

Hotararea nr.41-de modificare a Hotărârii Consiliului Local al comunei Alunişnr. 34 din 7 iunie 2019  privind implementarea proiectului “Achiziţie utilaj pentru deszăpezire în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.41

Hotararea nr.40-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotararea nr.39-privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în Comuna Aluniş”

Hotararea nr.38-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea  al anului 2019

Hotararea nr.37-privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la faza Proiect Tehnic  pentru  obiectivul de investiţii “Amenajare şi dotare  spaţiu pentru activităţi recreative  în comuna Aluniş,judeţul Prahova

Hotararea nr.36-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotararea nr.35-privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Aluniş 

Hotararea nr.34 - privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.34

Hotararea nr.33 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.33

Hotararea nr.32 - privind alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Iunie, Iulie si August 2019

Hotararea nr.31 - privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2019

Anexe la HCL nr.31 - Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3Anexa nr.4

Hotararea nr.30 - privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.30-Anexa nr.1Anexa nr.2

Hotararea nr.29 - privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii "Modernizare drum local Ulita Popa Stelian, in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.29

Hotararea nr.28 - privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii "Modernizare drum local Ulita Tisa Mica, in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.28

Hotararea nr.27 - privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul de investitii nou "Modernizare drum local Ulita Carpinoasa in Comuna Alunis" propus pentru implementare incepand cu anul 2019

Anexa la HCL nr.27

Hotararea nr.26 - privind completarea Hotararii Consiliului Local Alunis nr.7 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Alunis pentru anul 2019

Anexa la HCL nr.26

Hotararea nr. 25 - privind aprobarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020, 2021 si 2022

Anexe la HCL nr.25- Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3Anexa nr.4

Hotararea nr.24 - privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Amenajare si dotare spatiu pentru activitati recreative in Comuna Alunis, Judetul Prahova" ,  solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului

Hotararea nr.23- privind aprobarea numarului de burse scoalare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Alunis pentru anul 2019

Hotararea nr. 22-privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr.21-privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2019

Anexe la HCL nr.21-Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotararea nr.20-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis

Anexa la HCL nr.20

Hotararea nr.19- privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Anexa la HCL nr.19

Hotararea nr.18- privind aprobarea devizului general actualizat  al obiectivului de investitii  "Desfiintare pod si construire pod peste paraul Carpinoasa in Comuna Alunis"

Anexa la HCL nr.18

Hotararea nr.17- privind aprobarea utilizarii fondului de rulment aferent anului 2018

Hotararea nr.16 - privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2019

Hotararea nr.15 - privind  modificarea   Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului

local al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Hotararea nr.14 - privind initierea  procedurii de  închiriere  a pajiştilor  aflate în proprietatea privată a comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.14

Hotararea nr.13 - privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor  aflate în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.13

Hotararea nr.12 - privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.12 Partea 1Partea 2Partea 3Partea 4

Hotararea nr.11 - privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexe la HCL nr.11 -  Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotararea nr.10 - privind stabilirea locurilor în care se interzice desfăşurarea adunărilor publice în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Hotărârea nr.9 - privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spaţiului cu destinaţia „Oficiul PTTC” aflat în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Hotărârea nr.8 - privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2019-2020

Anexa la HCL nr.8

Hotărârea nr.7 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2019

Anexa la HCL nr.7

Hotărârea nr.6-privind aprobarea disponibilizării şi valorificării unui mijloc fix

Anexa la HCL nr.6

Hotărârea nr.5- privind  aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Aluniş, judeţul Prahova, pentru perioada 2019-2023

Anexa la HCL nr.5

Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.4   Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotărârea nr.3-privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2019

Hotărârea nr.2-privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2019 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.2

Hotarârea nr.1-privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş aferent anului 2017

 

 

 

 

2018

Hotărârea nr.1-privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.2-privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.2

Hotărârea nr.3- privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2018

Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2017

Anexe la HCL nr.4- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.5- privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Anexa la HCL nr.5

Hotărârea nr.6- privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.7- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drumuri locale :Uliţă Olteni şi Uliţă Popa, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.7

Hotărârea nr.8- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Uliţă Barbălată în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.8

Hotărârea nr.9- privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş

Anexa la HCL nr.9

Hotărârea nr.10- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş”

Anexa la HCL nr.10

Hotărârea nr.11- privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexe la HCL nr.11- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.12- privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2018-2019

Anexa la HCL nr.12

Hotărârea nr.13- privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2018

Hotărârea nr.14- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2018 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2019-2021

Anexa la HCL nr.14

Hotărârea nr.15- privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.15-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.16- privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.17- privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.17

Hotărârea nr.18- privind aprobarea  bugetului  local al comunei Aluniş pentru anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019,2020 şi 2021

Anexe la HCL nr.18- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.19- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2018

Hotărârea nr.20- privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne de tip leasing financiar în valoare de 242.186,09 lei

Hotărârea nr.21- privind aprobarea unor măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al  Comunei Aluniş în anul 2018

Anexe la HCL nr.21- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.22- privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.23- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Aluniş, județul Prahova

Anexa la HCL nr.23

Hotărârea nr.24- privind promovarea proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”

Hotărârea nr.25-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.25- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.26- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  I  al anului 2018

Anexe la HCL nr.26- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.27- privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

Hotărârea nr.28- privind  modificarea   Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.29- privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe la HCL nr.29- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.30-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.30-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.31- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Giumuc în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.31

Hotărârea nr.32- privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr.33- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Iunie, Iulie şi August  2018

Hotărârea nr.34- privind  însuşirea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.34

Hotărârea nr.35-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.35

Hotărârea nr.36- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.36- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.37- privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr. 71 din 18 decembrie 2017 privind implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Hotărârea nr.38-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie  şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş

Hotărârea nr.39-privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului “Local şcoală cu cls. 1-4 Aluniş Vale” aparţinând domeniului public al comunei Aluniş, judeţul Prahova, din imobil cu destinaţia de unitate de învâţământ în imobil cu altă destinaţie

 

Hotărârea nr.40- privind închirierea prin licitaţie  publică cu strigare a spaţiului cu destinaţia de “Farmacie” a situat în clădirea  “Centru Medical”

Anexe la HCL nr.40- Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotărârea nr.41- privind  completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.41- Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotărârea nr.42- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Anexe la HCL nr.42- Anexa nr.1Anexa nr.2

Hotărârea nr.43-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.43-Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3Anexa nr.4

Hotărârea nr.44- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Anexe la HCL nr.44- Anexa nr.1Anexa nr.2

Hotărârea nr.45- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş”

Anexa la HCL nr.45

Hotărârea nr.46- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  “Achiziţie buldoexcavator”

Anexa la HCL nr.46

Hotărârea nr.47- privind încheierea unui contract de comodat cu  VĂRBILĂU SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM pentru folosirea gratuită a terenului în suprafaţă de  337 m.p, tarlaua 46, parcela 442

Hotărârea nr.48- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Septembrie, Octombrie şi Noiembrie  2018

Hotărârea nr.49- privind aprobarea finaţării cheltuielilor neeligibile determinate de implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Hotărârea nr.50- de  modificare a  Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16 din 16.02.2018 privind  aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.51- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.51-Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3Anexa nr.4

Hotărârea nr.52- privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  “Reparaţii curente  la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş”

Hotărârea nr.53-privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.54-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.54-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.55-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.55-Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3Anexa nr.4

Hotărârea nr.56-privind aprobarea Planului de măsuri pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă specifice sezonului rece 2018 – 2019

Anexa la HCL nr.56

Hotarârea nr.57-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii„Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Anexa la H.C.L. nr.57

Hotărârea nr.58- privind aprobarea  cofinanțării obiectivului de investiții “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.59- privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.59

Hotărârea nr.60- privind înfiinţarea, delegarea gestiunii şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului  de alimentare cu apă al comunei Aluniş

Hotărârea nr.61- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexele la HCL nr.61 Anexa nr.1Anexa nr.2, Anexa nr.3Anexa nr.4

Hotărârea nr.62- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Decembrie 2018 şi Ianuarie, Februarie 2019

Hotărârea nr.63- privind utilizarea  fondul de rezervă bugetară constituit  în bugetul  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.64- privind aprobarea acordării cu titlu gratuit  de materiale recuperate în urma lucrărilor executate la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş

Hotărârea nr.65- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexele la HCL nr.65 Anexa nr.1Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.66- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Hotărârea nr.67- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2019 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2020-2022

Anexa la HCL nr.67

Hotărârea nr.68-privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mare, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.68

Hotărârea nr.69- privind valorificarea unor materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii

Hotărârea nr.70-  privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna  Aluniş

Anexele la HCL nr.70

 

2017

Hotărârea nr.1

privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.2

prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Andrei Ionel înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al comunei Aluniş, a domnului Ibrian Daniel

Hotărârea nr.3

privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.3

Anexa

Hotărârea nr.4

privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2017

Hotărârea nr.5

privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Hotărârea nr.6

privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapele II+III+IV-sat Aluniş”

Anexa la HCL nr.6

Anexa

Hotărârea nr.7

privind promovarea proiectului „Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapele II+III+IV-Sat Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”

Hotărârea nr.8

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2016

Anexe HCL nr.8

Anexa nr.1 si Anexa nr.2

Hotărârea nr.9

privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2017-2018

Anexa la HCL nr.9

Anexa

Hotărârea nr.10

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectuluiModernizare drum local Giumuc în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Hotărârea nr.11

privind asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova  şi localităţile:  Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti, Slănic în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiţia Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic “

Hotărârea nr.12

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Martie, Aprilie şi Mai  2017

Hotărârea nr.13

privind  aprobarea  scoaterii din funcţiune şi casarea  unor mijloce fixe în urma inventarierii anuale

Anexa la HCL  nr.13

Anexa

Hotărârea nr.14

privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Hotărârea nr.15

privind  stabilirea taxelor  de închiriere  a unor terenuri aparţinând domeniului privat  al comunei Aluniş pentru folosinţă agricolă şi neagricolă

Hotărârea nr.16

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2017

Hotărârea nr.17

privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.18

privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapele II+III+IV-sat Aluniş” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.19

privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2017 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2018-2020

Hotărârea nr.20

privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2017

Anexe la HCL nr.20

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.21

privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2016

Hotărârea nr.22

privind aprobarea  bugetului  local al comunei Aluniş pentru anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018,2019 şi 2020

Anexe HCL nr.22

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.23

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  I  al anului 2017

Anexe HCL nr.23

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.24

privind aprobarea finanţării din bugetul local al comunei Aluniş a vizitei de lucru în comuna înfrăţită Sipoteni, Raionul Călăraşi, Republica Moldova

Hotărârea nr.25

privind    aprobarea unor   măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al   Comunei Aluniş în anul 2017

Anexe HCL nr.25

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.26

privind  aprobarea  unor măsuri referitoare la  Contractul  de delegare prin concesiune  a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor  nr. 1792 din 13.09.2016  

Hotărârea nr.27

privind modificarea Inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 70 din 27.12.2012 privind  darea în administrare a bunurilor  imobile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Aluniş către Şcoala Gimnazială Gheorghe Costescu Aluniş

Hotărârea nr.29

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2016

Hotărârea nr.30

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Iunie, Iulie şi August  2017

Hotărârea nr.31

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr.25 din 29 mai 2017 privind aprobarea unor măsuri de organizare a păşunatului pe domeniul privat al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexa la HCL nr.31

Anexa

Hotărârea nr.32

privind valorificarea unor materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii

Hotărârea nr.33

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe HCL nr.33

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.34

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea  al anului 2017

Hotărârea nr.35

privind aprobarea contribuţiei Comunei Aluniş la constituirea bugetului necesar realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiţia,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic “

Hotărârea nr.36

privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.37

privind aprobarea cadrului de salarizare a personalului din  aparatul de specialitate al primarului comunei Aluniş

Anexe HCL nr.37

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.38

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe HCL nr.38

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.39

privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  Modernizare drumuri locale : Uliţă Olteni şi Uliţă Popa

Hotărârea nr.40

privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes local  Modernizare drum local  Uliţă Barbălată

Hotărârea nr.41

privind  transformarea unei  funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.41

Anexa

Hotărârea nr.42

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie  şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş

Hotărârea nr.43

privind aprobarea disponibilizării şi valorificării unui mijloc fix

Anexa la HCL nr.43

Anexa

Hotărârea nr.44

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 20 din 31.03.2017 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2017

Anexe la HCL nr.44

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.45

privind  modificarea   Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Aluniş

Hotărârea nr.46

privind trecerea unui teren din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Aluniş în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.47

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Septembrie, Octombrie şi Noiembrie 2017

Hotărârea nr.48

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.48

Anexa

Hotărârea nr.49

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Aluniş  a clădirii “ W.C. piaţă”,  în vederea scoaterii din funcţiune

Hotărârea nr.50

privind aprobarea radierii unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.51

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe la HCL nr.51

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.52

privind aprobarea acordării cu titlu gratuit către persoane vârstnice aflate în situaţia de risc  social, a cantităţii de 13 m.c. material lemnos pentru foc

Hotărârea nr.53

privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autoutilitara marca  Mitsubishi TD DK aflată în dotarea Primăriei comunei Aluniş

Hotărârea nr.54

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea  al anului 2017

Hotărârea nr.55

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea  al anului 2017

Hotărârea nr.56

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexa la HCL nr.56

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.57

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 20 din 31.03.2017 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2017

Anexa la HCL nr.57

Anexa

Hotărârea nr.58

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Achiziţie buldoexcavator”

Anexa la HCL nr.58

Anexa

Hotărârea nr.59

privind  dezmembrarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.60

privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.61

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexele HCL nr.61

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.62

privind  alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate

Hotărârea nr.63

privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 11 lei aflate în sold la 30.09.2017

Hotărârea nr.64

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare  a comunei Aluniş, judeţul Prahova pentru perioada 2017-2021

Hotărârea nr.65

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Decembrie 2017 şi Ianuarie, Februarie 2018

Hotărârea nr.66

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexele la HCL nr.66

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.67

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16 din 31.03.2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2017

Hotărârea nr.68

privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.68

Anexa

Hotărârea nr.69

privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  “Reparaţii curente sediu Primăria comunei Aluniş”

Hotărârea nr.70

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Amenajare şi dotare  spaţiu pentru activităţi recreative  în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Hotărârea nr.71

privind implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.71

Anexa

Hotărârea nr.72

  privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018 în comuna  Aluniş

Anexele la HCL nr.72

Anexa

Actualizat la data de: 07/07/2020

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.