R E G U L A M E N T U L

de organizare și funcţionare al  

 Consiliului   Local  Gornet

 

C A P I T O L U L   I

Constituirea Consiliului Local, alegerea viceprimarului

 şi organizarea comisiilor de specialitate, în principalele

domenii de activitate

 

Secţiunea 1

Constituirea Consiliului Local

        

Art. 1. (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data alegerii acestuia, iar convocarea, în şedinţa de constituire, se face de către prefect.

(2) La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, şi de asemenea primarul ales, chiar dacă procedura de validare a acestuia nu a fost finalizată.

(3) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza  în aceleaşi condiţii peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu se poate constitui legal, se va proceda la o nouă convocare, de către prefect peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. În situaţia în care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorită absenţei fără motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurilor consilierilor aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi cu supleanţii de pe listele respective, şi se vor organiza alegeri de completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

(4) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este motivată, dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări  în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

(5) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Art.2. Prin grija secretarului comunei, vor fi prezentate celui mai în vârstă consilier şi celor care îl asistă procesele verbale de constatare a rezultatelor privind alegerea consiliului local, primite de la biroul electoral de circumscripţie.

Art.3. (1) Pentru validarea mandatelor consilierilor, se alege dintre aceştia, prin vot deschis, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare, alcătuită din 3 – 5 consilieri.  

(2) Componenţa comisiei de validare va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a viitorului consiliu local.

(3) Desemnarea de candidaţi pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri care reprezintă partidele politice, alianţele electorale sau grupul independenţilor.

(4) Cel mai în vârstă consilier supune votului deschis candidaturilor propuse în ordine descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile.

(5) Consilierii hotărăsc asupra propunerilor făcute cu votul majorităţii celor prezenţi.

Art. 4. Comisia de validare alege, din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar, cu votul majoritaţii consilierilor care o compun.

Art. 5. Procedura prevăzută la art. 3 alin 3 cu privire la desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se aplică în mod corespunzător şi în cazul alegerii viceprimarului, precum  şi la organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Art. 6. (1) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

         (2) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierilor s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerile locale.

(3) Preşedintele comisiei de validare prezintă consilierilor locali raportul cu privire la examinarea legalităţii alegerii acestora şi de asemenea propunerile motivate de validarea sau invalidarea mandatelor.

         (4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(5) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile.

(6) Consiliul este legal constituit dacă au fost validate cel puţin două treimi din numărul mandatelor consilierilor.

Art.7. (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română:”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Gornet. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.

(2) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul – verbal al şedinţei.  

Art. 8. În cazul în care consilierul declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatelor partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi ocupate cu supleanţi iar numarul de consilieri se reduce sub două treimi, se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerile locale.

Art. 9. După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de către consilieri, preşedintele şedinţei de constituire ( cel mai în vărstă consilier) declară consiliul legal constituit.  Preşedintele şedinţei de constituire este cel care semnează hotărârile consiliului local ce se referă la constituirea consiliului.

Art. 10. (1) După declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul ales în  condiţiile alin.1. va fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art. 11. (1) După constituirea consiliului local se va proceda la prezentarea de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei Vălenii de Munte, a dosarului  cu rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului, după ce a fost adus la cunoştinţă prefectului. În cazul în care primarul a candidat şi pentru funcţia de consilier dosarul respectiv va conţine şi opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

(2) În cazul în care opţiune este numai pentru funcţia de primar va fi prezentat spre validare mandatul supleantului pentru funcţia de consilier devenită astfel vacantă aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective.

Art. 12. (1) Primarul va depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art. 32 alin.1 din Legea nr. 215/2001.

(2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(3) Rezultatul validării sau invalidării primarului poate fi prezentat şi într-o şedinţă extraordinară şi ulterioară a consiliului local în aceleaşi condiţii ca la art. 11.

(4) În caz de invalidare a alegerii primarului Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor în termen de cel mult 30 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile, a hotărârii judecătoreşti. Organizarea alegerilor se va face în conformitate  cu Legea privind alegerile locale.

 

Secţiunea 2

Alegerea viceprimarului

 

Art. 13. (1) Viceprimarul va fi ales din rândul consilierilor în conformitate cu prevederile art. 32  şi a art. 57 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

(2) După ce fiecare grup de consilieri îşi depune propunerea pentru funcţia de viceprimar, alegerea acestuia se va face cu votul secret al majorităţiii consilierilor în funcţie. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a consiliului local.

 (3) La nivelul comunei Gornet și al consiliului local viceprimarul este ales de regulă în ședința de constituire a consiliului local pe întreaga perioadă a mandatului și nu poate fi schimbat din funcție în timpul mandatului decât în cazuri excepționale (deces, demisie, comiterea unei înfracțiuni constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, pierderea în orice mod a calității de ales local, etc.)

 (4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor în funcție  sau a primarului, prin hotărârea adoptată cu votul  majorității consilierilor în funcţie.

          (5) Operaţiunile de organizare şi desfăşurare a votării, precum şi de stabilire a rezultatelor acesteia se asigură de către comisia de validare cu sprijinul secretarului comunei.

(6) În cazul în care membrii ai comisiei de validare sunt propuşi candidaţi și aceştia nu pot îndeplinii activităţile prevăzute la aliniatul precedent, consiliul local apreciează pentru fiecare situație în parte dacă este cazul sau nu să se aleagă înlocuitori pentru realizarea operaţiunilor respective.

Art. 14. (1) La alegerea viceprimarului, fiecare consilier  poate să opteze pentru unul din candidaţii înscrişi pe buletinul de vot, introducând votul său într-o urnă special amenajată pentru această operaţiune.

(2) Buletinele de vot care conţin două sau mai multe opţiuni, ori nici o opţiune sunt declarate nule.

Art. 15. (1) În situaţia în care nici unul dintre  candidaţi nu obţine majoritatea cerută de lege se organizează tururi de scrutin succesive în cadrul cărora   sunt eliminați din competiţia electorală candidaţii care au obţinut cel mai mic număr de voturi în turul de scrutin anterior sau cel care, fiind candidat unic, nu întruneşte majoritatea necesară.

(2) În cazul în care se înregistrează paritate de voturi între doi sau mai mulţi candidaţi, astfel încât nici unul nu obţine majoritatea necesară şi nici nu este posibilă aplicarea reglementării cuprinsă la alin. (1) se organizează un nou tur de scrutin, la care participă aceeiaşi candidaţi ca în turul de scrutin anterior.

(3) Dacă după organizarea tuturor tururilor de scrutin posibile nici unul din candidaţi nu întruneşte majoritatea prevăzută de lege se procedează la formularea de noi propuneri şi organizarea de noi alegeri.

(4) Hotărârea privind alegerea viceprimarului se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează de secretar.

 

Secţiunea 3

Organizarea comisiilor de specialitate,

în principalele domenii de activitate

 

Art. 16. (1) În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, după constituirea consiliului local îşi organizează comisii de specialitate, pe întreaga perioadă a mandatului, pe principalele domenii de activitate respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.

(2) Pot fi membrii ai comisiei de specialitate consilierii și  viceprimarul.

(3) Organizarea comisiilor de specialitate se face prin vot deschis, cu majoritatea consilierilor prezenţi la şedinţă.

Art. 17. (1)Consiliul local Gornet organizează comisii de specialitate imediat după constituire pe întreaga perioadă a mandatului în următoarele domenii de activitate: comisia pentru buget şi finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism, ecologie şi protecţie a mediului, agricultură şi gospodărie comunală, comisia pentru sănătate,  cultură, învăţământ, muncă şi protecţie socială, drepturile omului şi culte, comisia pentru administraţie publică locală,  juridic şi relaţii cu cetăţenii.

(2) Componența comisiilor de specialitate nu poate fi schimbată în timpul mandatului decât în cazuri excepționale(deces membrii, demisie, pierderea în orice mod a calității de ales local, etc.) cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Art. 18. Consiliul Local poate organiza din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe o perioadă determinată.

Componenţa comisiei speciale  de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a acestora, care nu poate depăși în nici un caz 30 de zile lucrătoare, se stabilesc prin hotărârea consiliului local, iar membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin respectiva hotărâre.

Art. 19. Comisiile de specialitate îşi aleg, fiecare în parte, în prima şedinţă, un preşedinte şi un secretar întocmindu-se un proces-verbal separat care va fi depus prin grija secretarului comisiei la dosarul ședinței de constituire.

Art. 20. Comisiile de specialitate organizate potrivit articolelor precedente analizează şi avizează proiectele de hotărâre, din domeniul lor de activitate, lucrând în plen şi luând hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

    

C A P I T O L U L  II

Funcţionarea Consiliului Local

 

Secţiunea 1

Atribuţiile şi convocarea Consiliului Local

 

Art. 21. Consiliul local este autoritatea administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală.

Art. 22. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte,  în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale, atribuţiile sale fiind prevăzute de art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Art. 23. (1) În conformitate cu art. 39 din aceiaşi lege, consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar,  la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie. În cazul în care convocarea şedinţei se face la iniţiativa unei treimi din numărul consilierilor, iniţiatorii convocării vor cere sprijinul secretarului pentru  realizarea invitaţiilor de şedinţă. De asemenea iniţiatorii vor desemna o persoană din rândul lor care va semna invitaţiile.

(3) În toate cazurile convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului comunei, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare, şi se consemnează în procesul – verbal al şedinţei.

(4) În caz de forţă majoră, caz fortuit sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea problemelor şi intereselor locuitorilor, convocarea consiliului se poate face de îndată.

(5) În invitaţia de şedinţă se va preciza data, ora, locul desfăşurării acesteia şi ordinea de zi, care va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei prin afişare în locuri publice sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 

Secţiunea 2

Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local

 

Art. 24. (1) Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.

(2) Şedinţele Consiliului local sunt publice, cu excepţia în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Şedinţele nu se pot desfăşura cu uşile închise atunci cănd sunt discutate probleme privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al comunei, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională sau  zonală, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a

localităţii şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine. De asemenea primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum în legătură cu aceste probleme, în condiţiile legii.

Art. 25. (1) Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată sunt următoarele: în situaţia în care consilierul se află în imposibilitate de a se deplasa din cauza unei afecţiunii grave a aparatului locomotor, în situaţia în care consilierul a contactat o boală contagioasă ce poate pune în pericol siguranţa celorlalţi consilieri, în situaţia în care consilierul este plecat din ţară în interes de serviciu, în cazul în care consilierul a avut un deces în familie sau a fost victima unui eveniment neprevăzut (incendiu, calamitate naturală, gripă sau altă problemă gravă de sănătate, etc.)

(2) În toate cazurile prevăzute de aliniatul precedent consilierul trebuie să prezinte secretarului comunei documentele justificative eliberate de autorităţile competente.

Art. 26. Şedinţele consiliului vor fi deschise de preşedintele ales conform art. 10 din prezentul regulament. 

Art. 27. (1) După deschiderea şedinţei şi efectuarea prezenţei, preşedintele de şedinţă ales, va supune aprobării consiliului proiectul ordinii de zi. Modificare ordinii de zi  se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi

(2) La fiecare şedinţă primul punct pe ordinea de zi este aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare după ce a fost pus anterior în timp util la dispoziția consilierilor prin grija secretarului comunei.

(3) Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului – verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate.

(4) După aprobarea procesului – verbal se va trece la analizarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea aprobată.

Art. 28 . (1) Dezbaterile proiectelor de hotărâre sunt generale şi pe articole.

(2) Preşedintele de şedinţă va da cuvântul obligatoriu iniţiatorului proiectului de hotărâre supus dezbaterii pentru prezentarea acestuia şi a motivelor care au stat la baza elaborării sale, precum şi secretarului sau preşedintelui comisiei de specialitate pentru prezentarea punctului de vedere al comisiei, referitor la avizarea sau neavizarea  proiectului  în cauză.

 (3) Se poate lua cuvântul în timpul şedinţei numai cu încuviinţarea preşedintelui, care poate limita durata luării de cuvânt în funcţie de obiectul dezbaterilor.

(4) Vorbitorul se va referii exclusiv la problema pentru discutarea căreia a cerut cuvântul şi care evident se află pe ordinea de zi aprobată.

Art. 29 . (1) Preşedintele de şedinţă va putea da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde intr-o chestiune legată de funcţia pe care o îndeplineşte, sau pentru a prezenta o problemă de ordin personal.

            (2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme ce privesc regulamentul Consiliului local.

Art. 30 . Preşedintele de şedinţă poate propune încheierea dezbaterii unei anumite probleme cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Art. 31 . Se interzice consilierilor proferarea de insulte sau de calomnii la adresa oricărei persoane aflate în sală. Se interzice de asemenea dialogul între vorbitori şi publicul aflat în sală.

Art. 32 . Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-au exercitat votul consilierii se consemnează într-un proces verbal semnat de preşedinte şi sercretarul comunei.

Art. 33. În cazul în care defăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe şedinţa şi poate dispune evacuarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei, apelând la nevoie la organele de ordine publică.

 

Secţiunea 3

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâre

 

 Art. 34 . (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâre aparţin primarului, viceprimarului şi consilierilor dar și cetățenilor respectându-se procedura stabilită de lege.

            (2) Redactarea proiectelor de hotărâre se va face de către iniţiatorii lor cu sprijinul secretarului comunei şi vor fi însoţite obligatoriu de  expunerea motivelor care au stat la baza elaborării lor.

Art. 35 . (1) Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului. Ele vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor în termenul legal prin  grija secretarului comunei.

           (2) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru analizarea lor, precum şi compartimentele de specialitate ale primăriei.

          (3) Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-şi retragă proiectul sau propunerile făcute numai până la înscrierea acestora pe ordinea de zi a şedinţei.

Art. 36 . (1) După examinarea proiectului sau proiectelor comisia de specialitate a consiliului şi compartimentul de resort din cadrul primăriei, întocmesc câte un raport cu privire la avizarea favorabilă sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectului sau propunerilor analizate.

(2) Rapoartele însoţite de avizele necesare, vor fi transmise în timp util secretarului comunei, care va lua măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţa primarului şi a consilierilor locali.

(3) Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale.

Art. 37. Proiectele de hotărâre şi propunerile, avizate de către comisiile de specialitate ale consiliului şi de  compartimentele de specialitate ale primăriei, sunt supuse dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa pe a cărui ordine de zi au fost introduse.

Art. 38. Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedată întotdeauna  de prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului și a raportului comisiei de specialitate.

 

Secţiunea 4

Procedura de vot

 

         Art. 39. (1) Votul consilierului este personal, putând fi deschis sau secret.

         (2) De regulă votul consilierilor este deschis şi se exprimă public prin ridicarea mâinii sau apel nominal, în afara cazurilor în care se prevede expres o altă procedură de vot  în lege sau regulament.

         (3) Consiliul local, la propunerea preşedintelui de şedinţă, hotărăşte ce modalitate de vot va folosi la începutul fiecărei şedinţe, în funcţie de importanţa acesteia.

         Art. 40. Votarea prin apel nominal se face în modul următor: preşedintele de şedinţă face precizări cu privire la proiectul de hotărâre respectiv, explicând de asemenea sensul cuvintelor “pentru” şi “împotrivă”, dând citire numelui fiecărui consilier. La citirea numelui său de către preşedinte, consilierul va răspunde prin cuvântul "pentru” sau “împotrivă” în conformitate cu propria convingere, secretarului comunei revenindu-i sarcina de a consemna în procesul-verbal al şedinţei votul fiecărui consilier în parte.

         Art. 41. (1) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot după modelul stabilit de consiliul local prin votul majorităţii consilierilor în funcţie.

         (2) Buletinele de vot se introduc într-o urnă special amenajată, iar la numărarea voturilor sunt declarate nule acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea sau au fost exprimate două sau mai multe opţiuni.

         Art. 42. (1) Hotărârile consiliului local, precum şi orice alte acte sau propuneri se adoptă cu votul majorităţii simple a consilierilor prezenţi la şedinţă cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege sau regulament.

         (2) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

         (3) Hotărârile privind bugetul se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         (4) Dacă în sală nu sunt prezenţi consilierii în numărul stabilit de procedură, preşedintele amână votarea până la întrunirea numărului necesar.

         Art. 43. Proiectele de hotărâre şi propunerile respinse de consiliul local nu pot fi aduse în discuţie în cursul aceleiaşi şedinţe.

         Art. 44. (1) Nu poate lua parte la deliberare şi adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

         (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ iar acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

 

Secţiunea 5

Funcţionarea comisiilor de specialitate

 

         Art. 45. (1) Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul local şi cu celelalte comisii, conduce şedinţele comisiei şi are acces la lucrările celorlalte comisii care prezintă importanţă pentru comisia sa; preşedintele comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.

         (2) Secretarul comisiei asigură reprezentarea acesteia, alături de preşedinte sau în lipsa preşedintelui, şi redactarea actelor (rapoarte, proiecte de hotărâre, avize, procese- verbale etc.); secretarul efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor comisiei, ţine prezenţa membrilor la şedinţe şi înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia.

         Art. 46. Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele sau secretarul acesteia cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită. Participarea consilierilor la şedinţa comisiei este obligatorie.

         Art. 47. (1) Şedinţele comisiei nu sunt publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie invitaţi specialişti şi alte persoane interesate.

         (2) De asemenea, la şedinţe au dreptul să participe consilierii, alţii decât membrii comisiei, care au făcut propuneri ce au  stat la baza lucrării acesteia (autor de proiecte de hotărâre, amendamente etc.).

         (3) Persoanele prevăzute la alin. 1 şi 2 pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei.

         Art. 48 . (1) Preşedintele sau secretarul comisiei vor redacta raportul sau avizul comisiei care va fi supus aprobării acesteia,  prin vot.

         (2) Rapoartele şi avizele vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.

         Art. 49 . (1) Comisia lucrează în plen şi ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor ei.

         (2) Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, comisia poate hotărî ca votul să fie secret.

         Art. 50. Pe parcursul desfăşurării şedinţelor comisiei, se încheie procese-verbale. Acestea pot fi puse la dispoziţia altor persoane decăt membrilor comisiei, numai cu încuviinţarea preşedintelui sau secretarului acesteia.

         Art. 51. Comisiile de specialitate, prin programele lor de activitate, îşi stabilesc efectuarea de studii, analize, sinteze, privitoare la programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială a localităţii, iniţierea de proiecte de hotărâre, elaborarea altor lucrări din domeniile lor de activitate, la cererea consiliului local sau din proprie iniţiativă, în cadrul atribuţiilor prevăzute pentru consiliul local conform Legii administraţiei publice locale.

         Art. 52. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local intervin modificări importante asupra conţinutului materialelor prezentate de comisii, preşedintele de şedinţă solicită, prin votul consilierilor, supunerea lucrării în cauză reexaminării de către comisia respectivă şi compartimentul de resort din primărie şi prezentarea rezultatului în şedinţa următoare a consiliului local.

         Art. 53 . Comisiile constituite potrivit art. 18 din prezentul regulament vor funcţiona şi vor prezenta rapoarte în şedinţa consiliului local în urma verificărilor făcute, în scopul stabilirii adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.

 

C A P I T O L U L  III

Exercitarea mandatului de consilier

 

Secţiunea 1

Norme privind exercitarea mandatului de consilier

 

         Art. 54. (1) În exercitarea mandatului său, consilierul local este în slujba colectivităţii locale şi se bucură de protecţia legii. 

         (2) Consilierul local are dreptul de a solicita primarului prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate al primarului, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului, situaţie în care va întocmi o cerere la care i se va răspunde în termen de cel mult 10  zile.

         (3) Consilierii sunt obligaţi la îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţă; de asemenea, fiecare consilier precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

         Art. 55. (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul are dreptul la o indemnizaţie stabilită în condiţiile Legii, plătită din bugetul local al comunei.

         (2) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în baza unei delegaţii (ordin de deplasare) prevăzută de lege.

         Art. 56. Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru modul în care au votat hotărârile.

         Art. 57. (1) Mandatul consilierului încetează de regulă la data constituirii noului consiliu local.

 1. În conformitate cu dispoziţiile  art. 56 şi din Legea nr. 215/2001 mandatul

consilierului poate fi suspendat iar conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleșilor locali calitatea de consilier local sau viceprimar încetează în următoarele cazuri:

 • demisie;
 • incompatibilitate;
 • schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședinte ordinare consecutive ale consiliului;
 • imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
 • condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă

privativă de libertate;

 • punerea sub interdicție judecătorească;
 • pierderea drepturilor electorale;
 • pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației

minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

 • deces.

 

    (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

    (4) Hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instante este definitivă și irevocabilă.

 

 

 

 

Secţiunea 2

Absenţe şi sancţiuni

 

         Art. 58. (1) Prezenţa consilierilor se face de către preşedintele de şedinţă şi se ţine de secretarul comunei.

         (2) În cazul în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, de la şedinţele consiliului local sau comisiei din care face parte, poate fi sancţionat în condiţiile prezentului regulament.

(3) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa consiliului local, din motive

independente de voinţa sa, va trebui să comunice acest lucru, în timp util, secretarului comunei, care va aduce la cunoştinţa consiliului, situaţia respectivă.

(4) În acelaşi mod,  va proceda consilierul care nu poate participa la şedinţa

comisiei din care  face parte, comunicarea făcându-se de această dată secretarului comisiei respective.

         Art. 59. (1) Încălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce îi revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează de către consiliul local potrivit legii şi prezentului regulament.

         (2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei, cu ascultarea prealabilă a consilierului respectiv.

         Art. 60. În exercitarea atribuţiilor sale, cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele măsuri:

 1. chemarea la ordine;
 2. retragerea cuvântului;
 3. evacuarea din sala de şedinţă, cu votul a două treimi din numărul consilierilor prezenţi.

         Art. 61. Consiliul local poate hotărî, cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, aplicarea următoarelor sancţiuni consilierului care pe timpul exercitării mandatului a săvârşit abateri de la prevederile legii, sau a prezentului regulament:

 1. mustrare;
 2. avertisment scris;
 3. revocarea din funcţia încredinţată de consiliul local.

 

Secţiunea 3

Amendamente, întrebări, interpelări

Informarea consilierilor, petiţii

 

         Art. 62. (1) Fiecare consilier poate propune amendamente şi adresa întrebări sau interpelări primarului, viceprimarului, celorlalţi consilieri, secretarului comunei, precum și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

         (2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde imediat sau, dacă nu este posibil pe loc, la

următoarea şedinţă.

(4) Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu

 un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în termen de maxim 30 de zile.

(5) Întrebările şi interpelările trebuie să se refere la fapte care au legătură cu

exercitarea funcţiei pe care o ocupă cel căruia îi sunt adresate.

      Art. 63. În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, consilierii pot solicita, informaţii pe care le deţine aparatul primăriei.

      Art. 64. Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local.

     Art. 65. (1) Petiţiile se înscriu într-un registru special, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi la obiectul cererii.

         (2) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii.

(3)Trimestrial, consiliul local analizează modul de soluţionare a petițiilor adresate consiliului local.

 

C A P I T O L U  L   IV

Dizolvarea consiliului local

 

      Art. 66. (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept în următoarele situații:

 • în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale și prezentului regulament;
 • în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre;
 • în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, prefectul

sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile

legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local.

(5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria Vălenii de Munte. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

         (6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

         (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.

         (8) Până la constituirea noului consiliu local primarul, viceprimarul, sau, în absenţa acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale comunei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

         Art. 67. (1) În cazul în care consiliul local nu se întruneşte timp de 3 luni consecutiv sau nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi, acesta se consideră dizolvat de drept.

         (2) Situaţiile prevăzute la alin. 1 se comunică de primar, viceprimar sau , în absenţa acestora, de secretar, prefectului care  prin ordin, ia act de situaţia de dizolvare a consiliului local şi propune Guvernului organizarea de noi alegeri.

         (3) Ordinul prefectului poate fi atacat de consilierii interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare sau de la luarea la cunoştinţă.

 

C A P I T O L U L  V

Dispoziţii finale

 

         Art. 68. Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, precum şi compartimentele din aparatul de specialitate al primarului acordă, la cerere, sprijin şi asistenţă de specialitate, în vederea exercitării în mod corespunzător şi cu maximă eficienţă a mandatelor consilierilor.

Art. 69.  Modificarea sau completarea prezentului regulament de organizare și funcţionare se face cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la iniţiativa primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Art. 70. Prezentul regulament intră în vigoare în 30 de zile de la data adoptării sale de către Consiliul Local Gornet.


Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.