REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PRIMARIA GORNET

Publicat de: Admin Gornet

       ROMÂNIA

       JUDEŢUL PRAHOVA

       PRIMĂRIA COMUNEI GORNET                         ANEXĂ LA DISPOZIȚIA 111/2012

 

REGULAMENTUL

DE  ORDINE  INTERIOARĂ

AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI GORNET

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Temeiuri R.O.I.

 

            Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gornet, este elaborat în conformitate cu:

 

 • Constituţia României.
 • Statutul Funcţionarilor publici(Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare).
 • Codul muncii (CM).
 • Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative cu incidenţă în sfera de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale.

     

 

 1. Scopul R.O.I.

 

R.O.I. este un act normativ elaborat în scopul desfăşurării optime  a activităţii primăriei şi a serviciilor publice ce au legătură directă sau indirectă cu Primăria Gornet, în scopul îmbunătăţirii continue a actului administrativ dar şi a comunicării cât mai facile şi complete atât cu cetăţenii comunei cât şi cu celelalte autorităţi sau persoane fizice ori juridice, prin stabilirea unor reglementări proprii, în concordanţă cu condiţiile specifice ale comunităţii locale dar şi cu particularităţile personalului angajat.

 

 

 1. Aplicabilitate

 

 • Prezentul regulament de ordine interioară se aplică tuturor salariaţilor, atât contractuali

cât şi funcţionari publici, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primăriei Gornet, indiferent de durata contractului de muncă, raportului de serviciu precum şi celor care sunt detaşaţi sau delegaţi.

 • Relaţiile de muncă impun, în toate sferele de activitate, necesitatea respectării cu stricteţe a

disciplinei şi îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu.

 • Respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă, constituie o obligaţie a

fiecărui salariat.

 • Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca delegaţi sau detaşaţi din partea altor

unităţi sunt obligate să respecte, pe lângă regulile de disciplină a muncii din unitatea care le-a delegat, şi regulile prevăzute în prezentul regulament.

 • Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină din prezentul

regulament se aplică, în mod corespunzător, colaboratorilor externi, precum şi oricăror alte persoane, pe timpul cât conlucrează cu această instituţie.

 

 

 

Capitolul II

 ORGANIZAREA PRIMĂRIEI GORNET CA STRUCTURĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

 

 1.  Principii generale privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale

 

            a) Administraţia publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit şi a servirii cu prioritate a interesului cetăţeanului atât la nivel de  individ cât şi la nivel de comunitate locală, iar aceste principii sunt consacrate în Constituţia României şi Legea 215/2001, privind administraţia publică locală.

            b) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gornet funcţionează ca instituţie a executivului la nivel local, în baza Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, aducând la îndeplinire prin primar, viceprimar, secretar şi personalul subordonat, hotărârile Consiliului Local Gornet, prevederile Constituţiei, a legilor speciale şi generale promovate de Parlamentul României, prevederile actelor normative adoptate de Guvernul României şi Ministere, în interesul exclusiv al cetăţeanului şi al colectivităţii locale.

           

 1. Structura organizatorică a Primăriei Gornet

 

            Primăria Gornet este formată din  mai multe compartimente subordonate structurii de conducere a primăriei.

 

 1. Compartimentele Primăriei Gornet sunt următoarele:

 

 • Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi PSI                                        - 1
 • Compartimentul Financiar-Contabil Taxe și Impozite Achiziții și Asistență Socială   - 6
  • Compartimentul Cadastru și Agricol                                                                            - 2
  • Compartimentul Stare Civilă                                                                                        - 1
  • Compartimentul Secretariat – Resurse Umane – Administrativ – Arhivă                    - 2
  • Compartimentul de Poliţie Locală                                                                                - 3
  • Compartimentul Pază                                                                                                   - 6

 

 1. Structura de conducere a primăriei este formată din primarul comunei, viceprimarul şi secretarul comunei.

 

Primarul comunei coordonează şi conduce direct sau indirect toate compartimentele primăriei cu sprijinul viceprimarului şi a secretarului comunei, în conformitate cu organigrama Consiliului Local Gornet ce face parte integrantă din prezentul regulament.

Primarul comunei conduce şi coordonează în mod direct următoarele compartimente: Financiar-Contabil Taxe și Impozite Achiziții și Asistență Socială, Pază şi Poliţie Locală.

Primarul comunei este conducătorul primăriei şi poate delega prin dispoziţie atribuţiile stabilite de lege viceprimarului şi secretarului comunei sau oricărui angajat.

            Viceprimarul comunei conduce şi coordonează Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi PSI precum şi personalul auxiliar al primăriei. De asemenea viceprimarul are atribuţii de organizare a pazei şi coordonare a poliției locale.

Secretarul comunei conduce şi coordonează compartimentele: Cadastru și Agricol, , Secretariat – Resurse Umane – Administrativ – Arhivă şi Stare Civilă.

            De asemenea secretarul îndeplineşte atribuţiile de purtător de cuvânt al primăriei în relaţiile cu mass-media, se ocupă de problemele de personal şi asigură asistenţa juridică necesară oricărui compartiment al primăriei, instruirea personalului în domeniul informatic şi menţinerea în stare bună de funcţionare a echipamentelor informatice ale instituţiei. Secretarul este totodată şi preşedintele comisiei de disciplină a funcţionarilor publici.

 

 1. Obligaţiile conducerii primăriei

 

 • Conducerea instituţiei are datoria să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea

condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a muncii, să asigure un control eficient al îndeplinirii sarcinilor în toate compartimentele, să se preocupe de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă, să organizeze şi să sprijine perfecţionarea pregătirii profesionale a persoanelor încadrate în muncă.

 • Conducerea instituţiei este obligată să examineze cu atenţie şi să ia în considerare

sugestiile şi propunerile salariaţilor în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele şi să-i informeze asupra modului de rezolvare.

 • Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din legi, inclusiv contractul de muncă,

raportul colectiv de muncă încheiat la nivel de instituţie. Drepturile salariale nu vor putea face obiectul vreunei tranzactii sau limitări.

 • Să plătească înaintea oricăror alte obligaţii salariile, contribuţiile şi impozitele aflate în

sarcina lor şi să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat al instituţiei.

 • Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor.
 • Primarul , în calitatea sa de şef al administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de

 specialitate al autorităţii administraţiei publice locale asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale administraţiei publice centrale precum şi ale hotărârilor Consiliului Local Gornet.

 • Conducerea instituţiei va asigura:
 • Crearea condiţiilor necesare ridicării calităţii şi eficienţei întregii activităţi, care să

corespundă schimbărilor determinate de progresul tehnico-ştiinţifice şi noile cerinţe manageriale;

 • Să asigure stabilitatea în muncă a fiecărui salariat, încadrarea şi promovarea în muncă a

personalului, în raport de pregătirea profesională, cu respectarea criteriilor valorice de competenţă şi probitate civică şi profesională, stabilirea competenţelor şi atribuţiile acestuia precum şi exercitarea controlului permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • Conducerea instituţiei va lua măsuri pentru:
 • Folosirea raţională a forţei de muncă în condiţiile legii, în vederea realizării sarcinilor ce-i

revin;

 • Efectuarea instructajului introductiv general al prezentului regulament şi a instructajului PSI

la locul de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare;

 • Ridicarea calificării salariaţilor, asigurarea stabilităţii acestora şi promovarea lor în funcţii,

clase sau grade profesionale în raport cu pregătirea profesională, vechimea şi rezultatele obţinute în muncă;

 • Eliberarea de legitimaţii şi ecusoane tuturor persoanelor încadrate în muncă cu indicarea

funcţiei şi a locului de muncă;

 • Întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a carnetelor de muncă, întocmirea şi înaintarea

dosarelor de pensii în termenele legale;

 • Punerea la dispoziţie a spaţiilor corespunzătoare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurarea

curăţeniei şi ordinii la toate locurile de muncă.

 

 

 1. Programul de lucru normal al Primăriei Gornet

 

LUNI                                                 ORELE             →                 800          -           1630

MARŢI                                              ORELE             →                 800       -           1630

MIERCURI                                      ORELE             →                 800       -           1630

JOI                                                    ORELE             →                 800       -           1630    

VINERI                                            ORELE             →                 830       -           1430

        

 1. Programul de lucru special al Primăriei Gornet

 

Programul de lucru special este cel stabilit de structura de conducere a primăriei în funcţie de necesităţile momentului şi de prevederile legislaţiei în vigoare, dar cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură, cu privire la respectarea programului maxim de 8 ore de lucru zilnic, respectiv 40 ore/săptămână. Munca suplimentară(peste programul normal de lucru) va fi recompensată în condiţiile legii.

Primarul comunei, viceprimarul comunei şi secretarul comunei vor întocmi programe de audienţe cu cetăţenii în funcţie de timpul disponibil, ce vor fi afişate în locuri vizibile astfel încât orice cetăţean să se poată adresa zilnic cu orice problemă structurii de conducere a primăriei care va decide modul de rezolvare a acesteia.

 

 1. Programele prestabilite de audienţe cu cetăţenii ale primarului, viceprimarului şi secretarului sunt următoarele:    

 

 • PROGRAMUL DE AUDIENŢE PRIMAR

 

LUNI                        830 -  1130

JOI                            830 -  1130

 

 • PROGRAMUL DE AUDIENŢE VICEPRIMAR

 

MARŢI                      830 -  1130

VINERI                    830 -  1130

 

 • PROGRAMUL DE AUDIENŢE SECRETAR

 

MIERCURI              9³º –12³º

VINERI                    9³º –12³º

 

 

7. Circuitul documentelor în cadrul primăriei

 

Circuitul actelor şi documentelor în cadrul Primăriei Comunei Gornet se desfăşoară după cum urmează:

Mapele de la compartimente, cuprinzând actele pentru semnat se depun la secretariat între orele 8:30 – 9:00 şi 14:00 – 14:30.

Între orele 10:30 – 11:00 si 15:30 – 16:00, mapele se transmit secretarului comunei, care, după semnarea actelor, le transmite la secretariat pentru a fi depuse pentru semnare la primar.

După semnare, acestea vor fi retransmise la secretariat, înregistrate şi predate cetăţenilor sau compartimentelor.

 

Între orele 13:00 – 15:00 se va permite accesul cetăţenilor la secretariat pentru preluarea actelor solicitate.

Mapa de corespondenţă va fi înmânată funcţionarului de la secretariat  odată cu mapele de la compartimente.

Corespondenţa pentru primar va fi predată de către  secretariat, iar cea pentru compartimente, după înregistrare, va fi transmisă, pe bază de semnătură funcţionarului căruia i-a fost repartizată.

Prezentarea de acte pentru semnat în afara orelor susmenţionate se permite doar în situaţii foarte urgente şi respectându-se acelaşi circuit.

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III

RESURSELE UMANE

 

 1. Componenţa personalului primăriei şi principiile profesionale

 

 • Personalul primăriei este format din funcţionari publici şi personal contractual.

Personalul încadrat în aparatul propriu de specialitate al Primăriei Gornet are datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, din regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, din regulamentul de ordine interioară, fişa postului şi dispoziţiile conducerii.

 • Principiile care guvernează conduita profesională a personalului sunt următoarele:
 1. Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile statului.
 2. Prioritatea interesului public, conform căruia salariaţii au îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal în exercitarea atribuţiilor,
 3. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor,
 4. Profesionalism, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, profesionalism, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate,
 5. Imparţialitate şi independenţă, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia  să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură,
 6. Integritate morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite, accepte direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii vreun avantaj ori beneficii în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu,
 7. Libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri,
 8. Cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia salariaţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu trebuie să fie de bună credinţă şi să slujească adevărul,
 9. Deschidere şi transparenţă, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea funcţiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 

 1. Obligaţiile persoanelor încadrate în muncă

 

 • Îndatoririle generale ale salariaţilor sunt următoarele:
 • Să respecte întocmai programul de lucru stabilit;
 • Să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în termen şi în condiţii de eficienţă maximă;
 • Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
 • Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic, să nu participe la activităţi politice în cadrul programului de lucru. Salariaţilor numiti în funcţii publice le este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice;
 • Să îndeplinească atribuţiile ce le revin din funcţia publică sau contractuală pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
 • Să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul are dreptul să refuze în scris şi motivat îndeplinirea dispoziţiilor primite, dacă le consideră ilegale. Dacă totuşi cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului când aceasta este vădit ilegală iar aceste situaţii se aduc la cunoştinţa conducătorului instituţiei.
 • Să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public.
 • Să respecte regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor stabilite prin legi.
 • Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje;
 • Să rezolve lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează;
 • Să îşi perfecţioneze pregătirea profesională prin : cursuri organizate de INA cu o durată minimă de 7 zile, formare profesională, stagii de practică şi specializare în tară sau străinătate.etc,
 • Să folosească materialele, inventarul sau rechizitele cât mai eficient;
 • Să respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii, precum şi cele de prevenire a incendiilor şi a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile ori viaţa, integritatea fizică şi psihică a persoanelor;
 • Să înştiinţeze şeful ierarhic superior, să ia sau să propună măsuri după caz, de îndată ce a luat cunoştinţă de existenta unor nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii, sustrageri, degradări etc. şi în orice situaţii asemănătoare;
 • Să folosească aparatura de tehnică de calcul din dotare în interesul instituţiei, luând măsurile corespunzătoare pentru asigurarea informaţiilor prelucrate;
 • Să aibă o comportare demnă şi corectă în cadrul relaţiilor de serviciu şi în relaţiile cu petenţii;
 • Să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi decentă, să menţină ordinea şi evidenţa în lucrări şi să păstreze curăţenia la locul de muncă;
 • Să reprezinte corespunzător instituţia în relaţiile cu cetăţenii, cu agenţii economici, cu firme din străinătate sau cu ocazia deplasărilor în interesul serviciului;
 • Să apere proprietatea publică, să ia măsuri de cheltuire raţională a fondurilor băneşti, să conserve şi să păstreze fondurile fixe şi cele de inventar;
 • Să se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în cadrul specialităţii lor.

 

 • În exercitarea funcţiei publice, salariaţilor le este interzis:
 • Să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice,
 • Să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică,
 • Să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donaţii sau sponsorizări partidelor politice,
 • Să afişeze în cadrul instituţiei, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
 • Salariaţi au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor de serviciu prin:
 • întrebuinţarea unor expresii jignitoare,
 • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private,
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.,
 • Salariaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor şi să respecte principiul egalităţii acestora în faţa legii şi a instituţiei prin:
 • promovarea unor soluţii similare şi identice raportate la aceeaşi categorie şi condiţii de fapt,
 • eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind, naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, stare materială, sănătate, vârstă, sex, etc.
 • Salariaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului, a instituţiei

     şi  să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun gospodar.

 

 

 1. Obligaţiile funcţionarilor publici

 

 • Funcţionarii publici au obligatia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în

conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

 • Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate

ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calitătii serviciilor publice oferite cetaţenilor.

 • Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică

prevăzute de lege şi Codul de conduită al funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Gornet aprobat prin Dispoziţia Primarului Gornet nr.  463/2004.

 • Funcţionarilor publici le este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor

politice.

 • Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia

publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.

 • Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii

ierarhici.

 • Funcţionarul public are dreptul sa refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite

de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.

 • Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu,  precum şi

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în conditiile legii, cu exceptia informaţiilor de interes public.

 • La numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii

publici sunt obligaţ să prezinte, în condiţiile legii, secretarului comunei, declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.

 • Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii

ierarhici, lucrările repartizate.

 • Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în

competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

 

 1. Drepturile conducerii primăriei

 

 • Angajatorul are în principal următoarele drepturi:
 • să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei,
 • să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, regulamentul de ordine

             interioară precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare,

 • să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor,
 • să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu,
 • să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit

  legii şi prezentului regulament.

 

 1. Drepturile salariaţilor

 

 • Salariatul are în principal, următoarele drepturi:
 • dreptul la salarizare pentru muncă depusă,
 • dreptul la repaus zilnic şi săptămânal,
 • dreptul la concediu de odihnă, studii, etc.
 • dreptul la egalitate de şansă şi tratament,
 • dreptul la demnitate în muncă,
 • dreptul la securitatea şi sănătatea în muncă,
 • dreptul la formarea profesională continuă,
 • dreptul la protecţie în caz de concediere colectivă,
 • dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat,

 

 

 

 1. Drepturile funcţionarilor publici

 

 • Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
 • Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.
 • Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului Regulament de ordine interioară şi care îl vizează în mod direct.
 • Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale si protejarea statutului lor.
 • Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public.
 • Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
 • salariul de bază;
 • sporul pentru vechime în muncă;
 • suplimentul postului;
 • suplimentul gradului.
 • Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
 • Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.
 • Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii.
 • Funcţionarul public are dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.
 • În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză.
 • Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate,

schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Schimbarea se poate face pe o funcţie publică corespunzătoare, dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin.

 

Enumerarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi a salariaţilor nu sunt limitative, ele completându-se de drept cu cele cuprinse în actele normative în vigoare.
 

Capitolul IV

CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

 • Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat salariaţilor, acesta neputând forma

obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

 • Repausul pentru  masa de prânz este de 15 – 30  minute şi se include în programul de lucru

între orele 1200 – 1630

 • Timpul normal de repaus săptămânal este sâmbăta şi duminica.
 • Salariaţii care lucrează peste programul normal de lucru sau în zilele de repaus săptămânal

(oficierea căsătoriilor) au dreptul la zile sau ore libere în timpul săptămânii care sunt stabilite de comun acord cu structura de conducere a primăriei, sau compensarea în bani a zilelor şi orelor lucrate în plus în condiţiile legii.

 • Programarea concediilor de odihnă se face prin grija secretarului comunei, pe baza

propunerilor primite de la compartimente, astfel încât să se asigure atât bunul mers al activităţii cât şi satisfacerea intereselor salariaţilor. Concediile de odihnă se acordă pe bază de cerere aprobată de conducerea instituţiei. Primarul comunei Gornet poate rechema din concediu ori de câte ori trebuinţele serviciului o impun.

 • Conducerea instituţiei poate acorda persoanelor încadrate concedii fără plată la cererea

acestora, a căror durată va fi stabilită în raport cu interesele bunei desfăşurări a activităţii şi în conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul duratei.

 • Evidenţa concediilor de odihnă, medicale, fără plată, maternale, paternale, pentru creşterea

copilului până la doi ani etc. va fi ţinută de Compartimentul Resurse umane.

 • Durata concediului de odihnă este de 21 – 25 zile lucrătoare, în funcţie de vechimea

salariatului în muncă.

 • Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazurile în care din motive temeinic

justificate, acesta nu a putut fi efectuat, concediul de odihnă cu acordul persoanei în cauză este acordat obligatoriu de către conducerea instituţiei în cursul anului viitor.

 • Îndemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu 5 zile înaintea plecării în concediu. La

determinarea acesteia se va lua în calcul, pe lângă salariul de bază şi sporurile de care beneficează salariatul.

 • Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai la încetarea

raporului de muncă, de serviciu al salariatului.

 • Evidenţa prezenţei la program se ţine pe bază de pontaje intocmite de către şeful fiecărui

compartiment. Salariatii sunt obligaţi a semna condica de prezenţă aflată la intrarea în instituţie.

 • În cazuri excepţionale, când interesele instituţiei impun, se pot efectua ore suplimentare,

conform legii, iar evidenţa acestora se ţine într-un registru, care va cuprinde numele salariatului, data, orele efectuate, scopul, orele compensate cu timp liber, orele plătite precum şi aprobarea şefului ierarhic superior. Orele prestate suplimentar peste progamul de muncă pot fi compensate cu timp liber corespunzător sau plătite conform legislaţiei în vigoare. Numărul orelor plătite nu poate depăşi 360  într-un an.

 • Evidenţa deplasărilor pe teren a salariatilor se va ţine într-un registru care să cuprindă

numele, data, ora plecării, ora întoarcerii, locul unde se face deplasarea şi scopul acesteia. Acest registru se află la intrarea în instituţie.

 • În cazul în care angajatul se află în concediu medical, acesta are obligaţia să anunţe

Compartimentul resurse umane în termen de 24 de ore de la data ivirii situaţiei.

 • Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru

alte situaţii, după cum urmează:

 • căsătoria salariatului - cinci zile;
 • căsătoria unui copil - trei zile;
 • naşterea unui copil - trei zile 
 • decesul soţului, sau al unei rude de ori afin până la gradul III inclusiv - trei zile;
 • donatori de sânge - două zile.
 • Este interzis fumatul în incinta Primăriei Gornet cu excepţia locurilor special amenajate.

Conducatorul instituţiei este obligat a amenaja locuri speciale pentru fumat.

 

 • Stimulente în muncă

 

 • Salariaţii din aparatul Primăriei Gornet care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii

sarcinile ce le revin şi au o conduită ireproşabilă pot primi, potrivit dispoziţiilor legale, următoarele recompense:

 • mulţumirea verbală sau în scris din partea conducerii;
 • acordarea salariului de merit în conformitate cu prevederile legale;
 • acordarea de premii individuale, conform legislaţiei în domeniu.
 • avansarea în grade, funcţii superiore etc.

 

Capitolul V

ABATERI DISCIPLINARE

 

 • Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
 • întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu ,
 • neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor,
 • absenţe nemotivate de la serviciu,
 • nerespectarea în mod repetat a programului de muncă,
 • intervenţie sau stăruinţe pentru rezolvarea unor cererei în afara cadrului legal,
 • nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter,
 • manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei,
 • desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic,
 • refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu sau alte sarcini încredinţate de

structura de conducere a primăriei,

 • încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii
 • Abaterile de la prezentul regulament săvârşite de salariaţi atrag răspunderea corespunzătoare din partea acestora.

 

 • Sancţiuni ce pot fi aplicate salariaţilor

 

 1. Încălcarea cu vinovăţie de către un salariat / funcţionar public /, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinară, şi se sancţionează după caz cu:
 1. mustrare scrisă
 2. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de până la 3 luni,
 3. suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare, sau după caz de promovare în funcţia publică pe o perioada de 1 – 3 ani,
 4. trecerea într-o funcţie publică inferioară cu diminuarea corespunzătoare a salariului, destituirea

din funcţia publică.

 1. Încălcarea cu vinovăţie de către un salariat / contractual/, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinară, şi se sancţionează după caz cu:
 1. avertisment scris
 2. suspendarea contractului individual de muncă pe o perioada maximă de 10  zile lucrătoare,
 3. retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător, pe o perioadă de maxim 60 zile,
 4. reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%
 5. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

 • Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificată de la serviciu în timpul

programului sau înainte de expirarea acestuia, absenţa nemotivată de la serviciu, comportarea necorespunzătoare în relaţiile cu salariaţii din instituţie şi petiţionarii precum şi orice altă manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a timpului de lucru, atrage sancţionarea persoanei încadrate în muncă vinovate cu una din sancţiunile prevăzute mai sus aplicate în mod progresiv.

La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate.

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

Actul administrativ de sancţionare aplicat în conformitate cu punctul 1 se emite in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului comisiei de disciplină şi se comunica salariatului

( funcţionarului public) sancţionat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii lui. Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa A.N.F.P. sau instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea sanţiunii disciplinare.

Referitor la sancţiunile aplicate salariatului la punctul 2, decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea în toate cazurile se face cu semnătura de primire a salariatului sancţionat, sau prin scrisoare recomandată la domiciliul acestuia. Dispoziţia de sancţionare în cauză poate fi contestată in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării la instanţa judecătorească competentă.

 

 • Sancţiunile disciplinare aplicate salariatilor ( funcţionari publici ) se radiază, de drept, după cum urmează:
 1. în termen de 6 luni de la aplicare – mustrare scrisă,
 2. în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată, sancţiunile prin care a fost diminuat salariul
 3.  în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea diciplinară “ destituirea din funcţia publică “
  Radierea sanţiunilor disciplinare se constată prin actul administrativ al primarului comunei.

 

 • Angajarea răspunderii salariaţilor

Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii salariaţii se pot adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul primăria.

Răspunderea civilă a salariatului se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul

unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Repararea pagubelor aduse instituţiei publice se dispune prin emiterea de către primarul comunei a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, sau pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Împotriva dispoziţiei de imputare salariatul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ. Dreptul primarului comunei de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. Suma stabilită prin dispoziţia de imputare se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin salariatului. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

În cazul în care contractul de muncă, raportul de muncă încetează suma se recuperează de la noul angajator al salariatului, pe baza titlului executoriu transmis de către angajatorul păgubit.

Dacă persoana în cauză nu s-a reîncadrat în muncă sau prejudiciul nu a fost recuperat în termen de 3 ani de la prima rată de reţinere, recuperarea sumei datorate se face conform prevederilor Codului de procedură civilă.

Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

În cazul în care în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală s-a dispus începerea urmăririi penale, conducătorul instituţiei publice va lua măsura de suspendare a salariatului din funcţia publică pe care o deţine.

Suspendarea din funcţie operează şi în cazul în care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva salariatului care a săvârşit o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu funcţia publică pe care o ocupă.

Dacă parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţie încetează iar salariatul va fi reîncadrat în funcţia deţinută şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.


 


 

 

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

 

 • Prezentul Regulament de ordine interioară intră în vigoare la data aprobării prin dispoziţia

Primarului comunei Gornet.

 • Regulamentul de ordine interioară va fi comunicat şefilor de compartimente din aparatul

propriu de specialitate al Primăriei Gornet cărora le revine sarcina de a-l aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine.

 • Pentru cei încadraţi în muncă după intrarea în vigoare a prezentului Regulament de ordine

interioară, aducerea la cunoştinţă se va face de către Compartimentul resurse umane.

 • Prevederile prezentului Regulament se completează cu alte dispoziţii cuprinse în legislaţia

Muncii în vigoare, Statutul funcţionarilor Publici, Codul Muncii şi Codul de Conduită al funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Gornet.

Actualizat la data de: 20/08/2019

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.