REGULAMENT POLITIE LOCALA

Publicat de: Admin Gornet

 
   

Anexa Nr. I

la H.C.L Gornet Nr. 4 din 31.01.2011

 

 
   

 

 

 

                          REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

POLIŢIEI LOCALE A COMUNEI GORNET

JUDEȚUL PRAHOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORNET, 2011

 

 

 

CUPRINS

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale...................................................................................pag.3

Capitolul II

Structura organizatorică şi principalele tipuri de relaţii .........................pag. 3

Capitolul III

Atribuțiile autorităților administrației publice locale în privința organizării și

Funcționarii Poliției Locale .....................................................................pag. 4

Capitolul IV

Atribuțiile Poliției Locale ……………………………………….............pag.5

Capitolul V

Drepturile și obligațiile polițistului local………..................................... pag. 9

Capitolul VI

Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă……………………… pag. 11

Capitolul VII

Dotarea și finanțarea Poliției Locale .......................................................pag. 12

Capitolul VIII

Selecționarea, pregătirea și numirea personalului Poliției Locale............pag.13

Capitolul IX

Drepturile și recompensele care se pot acorda polițiștilor locali ............pag. 15

Capitolul X

Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor, securitatea şi

sănătatea în muncă ...................................................................................pag.18

Capitolul XI

Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici....................pag. 20

Sancţiuni disciplinare pentru personal contractual.................................. pag. 20

Capitolul XII

Dispoziţii tranzitorii şi finale....................................................................pag. 21

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Art. 1 Poliţia Locală a comunei Gornet este înfiinţată, organizată şi funcţionează, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 şi a Hotarârii de Guvern nr.1332/ 2012 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, ca serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, și anume compartiment funcțional în subordinea Consiliului Local şi sub conducerea Primarului comunei Gornet.

Art. 2 (1) Poliția locală se înființează în scopul exercitarii atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

b) circulația pe drumurile publice;

c) disciplina în constructii și afișajul stradal;

d) protecția mediului;

e) activitatea comercială;

g) Alte domenii stabilite prin lege.

(2) Politia locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

Art. 3 (1) Politia Locală își desfășoară activitatea:

a) în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale;

b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

(2) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontiera Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

(3) Poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea  ofereau sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

 

Capitolul II

Structura organizatorică şi principalele tipuri de relaţii

 

Art. 4 Structura organizatorică a Poliţiei Locale a comunei Gornet este în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a prevederilor Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 53/2003, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Gornet, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art. 5 În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de reprezentare, de control.

Art. 6 Relaţiile de autoritate ierarhică presupun subordonarea polițiștilor locali faţă de Primar;

Art. 7 Relaţiile de colaborare se stabilesc între structura organizatorică a Poliţiei Locale a comunei Gornet  și compartimentele din cadrul Primăriei Gornet şi a instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Local al comunei Gornet.

Art. 8 Relaţiile de reprezentare se realizează în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primarul comunei Gornet prin dispoziţie.

Art. 9 Poliţia Locală a comunei Gornet îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 155/2010 şi a Hotărârii de Guvern nr.1332/ 2012 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Poliţiei Locale.

 

Capitolul III

Atribuțiile autorităților administrației publice locale în privința organizării și funcționării Poliției Locale

 

Art. 10 (1) La nivelul comunei, se organizează și funcționează comisia locala de ordine publică, prin Hotărâre a Consiliului Local,  denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locală este constituită, dupa caz, din: primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, un polițist local, secretarul unității administrative teritoriale si 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.

(3) Sedințele comisiei locale sunt conduse de primar.

(4) Modul de funcționare a comisiei locale se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Art. 11 (1) Comisia locală are următoarele atribuții:

a) asigura cooperarea dintre institutiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale;

c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ teritoriale și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Politiei Locale;

f) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

(3) Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Art. 12 În privința organizării și funcționării Poliției Locale, autoritatea deliberativă a administrației publice locale are următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi;

b) stabilește, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procedurile și criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării funcției de șef al Poliției Locale, acolo unde la data intrării în vigoare a prezentei legi nu este ocupată funcția de șef al Poliției Comunitare, ca urmare a promovării concursului organizat în acest scop;

c) stabilește, în condițiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activității Poliției Locale;

d) aprobă, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru funcționarea poliției locale;

e) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea Poliției Locale, în condițiile legii, și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;

f) stabilește la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcționare a poliției locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

g) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 13 În privința organizării și funcționarii Poliției Locale, primarul are următoarele atribuții:

a) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliției Locale,  în cazul organizării poliției locale în aparatul propriu de specialitate;

b) supune spre aprobare autorității deliberative resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității poliției locale;

c) îndrumă, supraveghează, controlează și analizează activitatea Poliției Locale;

d) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local privind organizarea și funcționarea Poliției Locale;

e) evaluează activitatea Poliției Locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administrației publice locale;

f) supune spre aprobare autorității deliberative regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale;

g) primește și soluționează sesizările cu privire la deficiențele constatate în activitatea Poliției Locale, precum și cu privire la îmbunătățirea activității de pază și menținere a ordinii și liniștii publice;

h) împuternicește, prin dispoziție, polițiștii locali ca agenți constatatori, în oricare dintre situațiile în care aceasta calitate îi este stabilită, prin acte normative.

i) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale;

j) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

k) analizează trimestrial activitatea Poliţiei Locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

l) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

m) analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

n) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

 

CAPITOLUL IV

Atribuțiile poliției locale

 

Art.14 Responsabilităţile personalului din structura Poliției Locale a comunei Gornet:

 • au obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririlor de serviciu ce îi revin;
 • se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei;
 • va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de executarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;
 • răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de către conducerea instituţiei;
 • răspund, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor de contact şi a informaţiilor furnizate petenţilor.

Atribuții privind circulația pe drumurile publice

 • asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul

de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind

starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor

naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de

circulație ocazionate de adunări publice,  manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în

cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru

asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri

ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea,

parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • constată contraventii și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă

admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști,

conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri

apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea

deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Atribuții privind Ordinea Publică și  paza bunurilor

 • menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță

publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități

de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare sau înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind

regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenta acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adapost;

 • asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile

publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • participă, împreuna cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia

mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activități care se desfășoara în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-

teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea

socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele

de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul

integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infractionalității stradale;

 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau

de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • asigura măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

Atribuții privind disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protecţia mediului. În domeniul disciplinei în construcții și al afisajului stradal, poliția locala are următoarele atribuții:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de

construire sau desființare, dupa caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a

lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de

afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • participa la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație

pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în

domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, funcționarului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz,  primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de acesta

       În domeniul protecției mediului, Poliția Locală are următoarele atribuții:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a

deșeurilor menajere și industriale;

 • sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale

privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
 • identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-

teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administratiei publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local si aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea

zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit

legii și Regulamentului de ordine publică aprobat la nivel de localitate;

 • verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu

graficele stabilite;

 • verifică și soluționează împreună cu funcționarul ce se ocupă de domeniul respectiv, potrivit

competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării

atribuțiilor stabilite în sarcina autorităților administratiei publice locale.

                        În domeniul activitatii comerciale, Poliția Locală are următoarele atribuții:

 • acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților

comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatorii economici,

persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari;

 • verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a

documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de

comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor

economici;

 • identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-

teritoriale și pe raza sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative

în competența autorităților administrației publice locale;

 • cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în

exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a

produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifica nereguli;

 • verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătura cu actele și faptele de comerț

desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privitoare la activitatea

comercială.

                        În domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu

caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul,

reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a

persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 

Autoritatea personalului din structura Poliției Locale a comunei Gornet:

 • reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 • propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei;
 • semnalează conducerii instituţiei orice problemă deosebită legată de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

 

CAPITOLUL V

Drepturile și obligaţiile poliţistului local

 

Art. 15 (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații:

există indicii clare ca s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau

persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea

atribuțiilor, prin aducerea la cunostință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au

comis fapte de natura penala sau contravențională;

 • să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul,

muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • să foloseasca forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, în

cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
 • să conducă la sediul Poliției Locale sau al unităților/ structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei

care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de savârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsura administrativă.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor. În acest scop, Poliția Locală sau unitatea administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialitații datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 16 (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 • să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României,

republicata, și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;
 • să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice

centrale și locale;

 • să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;
 • să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 • să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu,

cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze si să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

 • să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea

atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • să se prezinte de îndată la sediul Poliției Locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe,

calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării

activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici

să nu lase impresia ca beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

 

(2) Polițistului local îi este interzis:                      

 1. să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;
 2. să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;
 3. să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
 4. să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;
 5. să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comert ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;
 6. să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;
 7. să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;
 8. să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrară activității specifice de poliție;
 9. să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;
 10. să primească, să solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
 11. să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la punctul 10;
 12. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
 13. să redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau

ilegal.

 

            (3) Polițistul local răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu. Încălcarea de către polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, dupa caz, potrivit legii.

(4) Polițistul local are obligația să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Politiei Locale și/sau autorităților publice.

Art. 17 În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, personalul Poliției Locale își exercită competența pe raza unității administrativ-teritoriale unde își desfășoară activitatea.

Art. 18 Pentru contribuții deosebite la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor și la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplara a atribuțiilor de serviciu, polițistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condițiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

Art.19 În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice:

 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor,

a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
 • supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să

se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce

incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

 • în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei

Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 

 

Capitolul VI

Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

 

Art. 20 (1) Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, polițistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare,bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritantlacrimogene și paralizante, cătușe,  precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporala gravă.

(2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:

 1. întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane;
 2. blochează, în afara condițiilor legii, căile publice de circulație, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităților publice, ale partidelor politice, ale instituțiilor și organizațiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbură desfășurarea normală a activității;
 3. ultragiază persoanele cu funcții ce implică exercițiul autorității publice;
 4. se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale polițiștilor locali,numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viata polițiștilor locali.

(3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participanților la acțiunile agresive se va face

în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițiștilor locali. Orice acțiune în public se face prin anunțare: „POLIȚIA !”.

(4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depășească nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.

Art. 21 (1) Politistul local dotat cu arme letale de apărare și pază poate face uz de arma în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

(2) Personalul contractual care desfășoară activități de pază, dotat cu arme letale de apărare și pază, poate face uz de arma în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate potrivit legii.

(3) În sensul prezentei legi, prin uz de armă se înțelege tragerea cu arma letală de apărare și pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

(4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, polițistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în următoarele situații:

 1. pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violențe iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă ori care constituie amenințare gravă asupra vieții sau integrității corporale a unei persoane;
 2. pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infracțiuni prin violență, se opune sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune in pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor.

(5) Uzul de armă se face numai dupa somația „Politia, stai!”. În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: „Stai, ca trag!”. Daca cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează

prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.

(6) În cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. (5), persoana în cauză nu se

supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

            (7) Uzul de armă, în condițiile și în situațiile prevăzute de alin. (4)—(6), se face în așa fel încât să

ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

(8) În cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare și pază, fără somație, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta.

Art. 22 Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeste în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

 

 

Capitolul VII

Dotarea şi finanţarea Poliţiei Locale

 

Art. 23 (1) Poliția Locală poate deține, administra și/sau folosi, după caz, în condițiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate și dotate cu dispozitive de avertizare sonore și luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor și valorilor dotate potrivit legii, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Proprietatea asupra oricăror bunuri materiale din dotarea Poliției Locale aparține unității administrativ-teritoriale, cu excepția celor închiriate, luate în administrare sau în folosință de la alte entități publice sau private, după caz.

(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor și a însemnelor distinctive ale Poliției Locale cuprinde obligatoriu denumirea unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se organizează și funcționează.

Art. 24 (1) Personalul Poliției Locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive și, după caz, cu:

a) arme letale de apărare și pază sau arme neletale destinate pentru autoapărare;

b) mijloace individuale de apărare, intervenție și imobilizare prevăzute.

(2) Poliție Locală este autorizată sa procure și să dețină cu aprobarea prealabilă a consiliului local în urma unei solicitări scrise, dacă se dovedește necesar arme letale de apărare și pază și arme neletale destinate pentru autoapărare, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Polițiștii locali care au obținut certificatul de absolvire a programului de formare inițială, precum și personalul contractual care desfășoară activități de pază și care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25 Drepturile salariale ale personalului Poliției Locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 26 (1) Polițistului local și personalului contractual din Poliția Locală, li se asigură gratuit uniforma și echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, au dreptul la înlocuirea acestora.

(2) Uniforma personalului prevăzut la alin. (1), forma și conținutul însemnelor, precum și ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

(3) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul prevăzut la alin. (1) are obligația de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecție și documentele de legitimare.

(4) Încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului local din motive imputabile acestuia, în termen

de 5 ani de la absolvirea programului de formare inițială, atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor de școlarizare, proporțional cu perioada rămasă.

Art. 27 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale se asigura din  bugetul local al comunei Gornet și vor fi prinse anual în proiectul bugetului local.

 

 

 

 

Capitolul VIII

Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale

 

Art. 28 (1) Funcţionarii publici din Poliţia Locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din Poliţia Locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.

Art. 29 (1) La înfiinţarea Poliţiei Locale, personalul acesteia se preia de la Poliţia Comunitară, cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 și cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de Consiliul Local.

(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasă sau

acelaşi grad profesional, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale.

Art. 30 (1) Funcţiile publice vacante din cadrul Poliţiei Locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 31 Personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale care exercită atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32 Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliţia Locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.

Art. 33 (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din Poliţia Locală depun jurământul de credinţă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

(3) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din Poliţia Locală în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici din poliţia locală proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.295/2004.

Art. 34 Dacă funcţionarului public din Poliţia Locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

Art. 35 Conform organigramei şi statului de funcţii, Poliţia Locală a comunei Gornet are în compunere:

3 FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

 • Funcţionar public principal –  2 referenți clasa III, gradul principal
 • Funcţionar public asistent   –   1 referent clasa III, gradul asistent

Art. 36 Funcționarii publici principali, asistenţi şi debutanţi din Poliţia Locală se subordonează nemijlocit primarului comunei iar în lipsa acestuia viceprimarului comunei.

Art. 37 Funcţiile publice vacante în cadrul Poliţiei Locale se ocupă prin concurs în condiţiile prevăzute de lege şi cuprinde cinci etape :

a. selectarea dosarelor de înscriere ;

b. testul psihologic – se va executa la o instituție autorizată;

c. verificarea aptitudinilor fizice;

d. lucrare scrisă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei

    sau postului;

e. interviu.

Art. 38 Pentru a participa la concurs, personalul contractual din Poliţia Locală trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele condiţii generale :

 • să fie cetăţean român ;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical;
 • să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
 • să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
 • să îndeplinească condiţiile de studii specifice postului.

Art. 39 Dosarele candidaţilor se întocmesc în condiţiile legii, diferenţiat pentru funcţionarii publici

sau personalul contractual.

Art. 40 Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.

Art. 41 (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se prezinte în vederea numirii în funcţia publică în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.

(2) Dosarele candidaţilor admişi se prezintă Primarului comunei de către comisia de concurs, însoţite de propunerea de numire, iar Primarul comunei Gornet va emite dispoziţia de numire în funcţia publică în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea contestaţiilor. Dispoziţia primarului se comunică în termenul legal Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi persoanei respective.

(3) Neprezentarea candidaţilor admişi în vederea numirii în funcţiile publice pentru care au candidat, atrage decăderea din dreptul de a fi numiţi în funcţia publică. În acest caz, este notificat următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar promovării concursului.

Art. 42 (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care  dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:

 1. anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea

posturilor vacante din sectorul public sau privat;

 1. încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
 2. stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
 3. stabilirea remunerației;
 4. beneficii, altele decât cele de natura salarială, precum și la securitate socială;
 5. informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și

recalificare profesională;

 1. evaluarea performanțelor profesionale individuale;
 2. promovarea profesională;
 3. aplicarea măsurilor disciplinare;
 4. dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
 5. orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii activităților profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfășurate, o caracteristică legată de sex este o cerință profesională autentică și determinantă, cu condiția ca obiectivul urmărit sa fie legitim și cerința sa fie proporțională.

(3) Este considerată discriminare orice dispoziție de a discrimina o persoană pe criteriu de sex.

Art. 43 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

(2) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare in sensul prezentei legi.

(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate și/sau să semneze un angajament ca nu va rămâne în sarcina  sau ca nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide și/sau care alăptează, datorită naturii ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

(5) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:

a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate;

b) angajatul se află în concediu de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(6) Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii.

(7) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiții de muncă echivalente și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței.

Art. 44 Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept

hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect:

a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru

     persoana afectată;

b) de a influenta negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 

     remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în 

     cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.

Art. 45 Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligații:

 • să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege,

pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, definite la art. 4 lit. a) - e) și la art. 11 din Legea nr.202 din 2002;

 • să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii și a hărțuirii sexuale la locul

de muncă, inclusiv prin afișarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unităților pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de sex;

 • să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul

aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 

Capitolul IX

Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali

 

Art. 46 Drepturile salariale ale personalului poliției locale se stabilesc potrivit prevederilor legale

aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 47 În afara drepturilor salariale prevăzute de lege, polițistul local mai are dreptul și la următoarele:

 • decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • posibilitatea acordării unei indemnizaţii de 7% din salariul de bază pentru activităţile suplimentare specifice desfăşurate în zilele de sărbători legale şi în zilele de repaus săptămânal;
 • asigurarea de către Consiliul Local al unității administrativ-teritoriale, a asistenței juridice a polițistului

local pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale;

 • asigurarea despăgubirilor de viață, de sănătate și de bunuri în condițiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale și în limita bugetului aprobat de Consiliul Local.

Art. 48 În cazul decesului unui polițist local în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute la data decesului.

Art.  49 (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local beneficiază de protecție specială, în condițiile legii, similară cu a polițistului din cadrul Poliției Române.

(2) Polițistul local și membrii familiei sale au dreptul la protecție, în condițiile legii, din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

Art.  50 (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul

comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

(3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.

Art. 51 La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au

în vedere următoarele elemente:

a) comportamentul poliţistului local;

b) prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;

c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;

d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

Art. 52 Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;

b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a  misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;

c) titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;

e) recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 53 Modalitatea de acordare a asistenţei juridice, precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului.

Art. 54 (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.

Art. 55 (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, pentru următoarele categorii de riscuri:

a) rănirea poliţistului local;

b) invaliditate de gradul I;

c) invaliditate de gradul II;

d) invaliditate de gradul III;

e) deces;

f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) poliţist local rănit - poliţistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului;

b) poliţist local invalid - poliţistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă;

c) poliţist local decedat - poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul

sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;

d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora,

vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.

Art. 56 (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 55 alin. (1) lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;

b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau din străinătate;

c) protezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau din străinătate;

d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului,atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.

            (2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) - d), poliţistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, şi despăgubiri în sumă de până la:

a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul I;

b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;

c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.

(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 55 alin. (1) lit. e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului local decedat.

(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 55 alin. (1) lit. f) nu poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 57 (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinaţie specială.

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 56 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

(3) Despăgubirile prevăzute la art. 56 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 55 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat.

Art. 58 Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament, autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Art. 59 Activitatea zilnică în cadrul Poliţiei Locale a comunei Gornet este stabilită de primar sau viceprimar prin programul-orar al stabilit. Programul zilnic în funcţie de situaţiile create se poate prelungi şi desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică prin decizia primarului comunei.

Art. 60 (1) Durata normală a timpului de lucru pentru funcţionarii publici şi personalul contractual este de 8 - 12 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână cu respectarea prevederilor legale.

(2) Pentru orele lucrate din decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la zile libere.

(3)Având în vedere specificul activităţi desfăşurate în cadrul Poliţiei Locale, repartizarea timpului de muncă poate fi inegal (mai mic de 8 ore), cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână astfel încât media orelor lucrate pe an să fie de 170 de ore pe lună.

Art. 61 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepţie, pentru anumite sectoare de activitate durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioade de referinţă de la 3-12 luni, calendaristice să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

Art. 62 (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin regulamentul intern.

Art. 63 (1) În conformitate cu prevederile Codului Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţiilor în funcţie de vechimea lor în muncă:

- pană la 10 ani - 21 zile lucrătoare ;

- peste 10 ani - 25 zile lucrătoare.

Pentru salariaţii care se încadrează în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă, se va stabili proporţional cu perioada lucrată de la încadrare pană la sfârşitul anului calendaristic respectiv, proporţional cu vechimea în muncă. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat, astfel ca fracţiunea să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării activităţii.

Art. 64 În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă astfel:

 • căsătoria salariatului - 5 zile ;
 • căsătoria unui copil al salariatului - 2 zile ;
 • naşterea unui copil al salariatului - 3 zile ;
 • decesul soţului, copilului, părinţilor, fraţilor, surorilor - 3 zile ;
 • decesul bunicilor, socrilor - 2 zile ;

Concediul plătit pentru evenimente deosebite se acordă la solicitarea scrisă a salariatului de către conducerea Poliţiei Locale.

Art. 65 În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză.

Art. 66 Salariaţii pot beneficia şi de concediu fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale, cel mult 30 zile calendaristice într-un an de zile, cu condiţia ca cererea să fie înaintată angajatorului cu cel puţin 10 zile înainte de data efectuării acestuia. Salariaţii care au contractul de muncă suspendat pe o perioadă mai mare de un an de zile, în condiţii legale, vor susţine la reâncadrare pe post, un test de verificare a cunoştinţelor, la are este obligatoriu să obţină minimum nota 7. Nesusţinerea acestui test şi neobţinerea notei minime de promovare atrage după sine, desfacerea contractului de muncă în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Capitolul X

Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor, securitatea si sănătatea în muncă

 

Art. 67 – Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

 • să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 • să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 • să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
 • să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 • să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
 • să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

Art. 68 Răspunderea privind luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor o are fiecare polițist local din cadrul Poliţiei Locale.

Art. 69 La sediul Poliţiei Locale se constituie şi funcţionează potrivit instrucţiunilor de specialitate - pichetul de incendiu. Dotarea și întreținerea acestuia este asigurată de primărie prin personalul  administrativ  și de membrii Poliţiei Locale conform instrucţiunilor în vigoare. Pregătirea personalului, precum şi cunoaşterea modului de intervenţie în caz de incendiu,antrenarea personalului nominalizat pentru intervenţie, se execută de către o persoană desemnată prin decizie emisă de către primarul comunei.

Pe linia apărării contra incendiilor, persoana desemnată are următoarele atribuţii :

 • organizează şi răspunde de apărarea împotriva incendiilor potrivit instrucţiunilor şi normelor în  vigoare în toate încăperile, parcurile cu tehnică, depozitele cu armament şi muniţie, echipament şi cu materiale lichide şi inflamabile de care răspunde ;
 • interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în alte locuri decât cele stabilite şi amenajate în acest scop ;
 • organizează activitatea de apărare împotriva incendiilor de la locurile de muncă, afişează la loc vizibil documentele respective şi urmăreşte prelucrarea şi însuşirea lor de către întregul personal din subordine ;
 • asigură marcarea locurilor periculoase cu afişe şi inscripţii ;
 • verifică periodic cel puţin odată pe trimestru starea de întreţinere şi funcţionare a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalaţiilor şi utilajelor de stins incendiu şi ia măsuri de remediere a neajunsurilor constatate ;

Art. 70 - Fiecare lucrător trebuie să își desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art. 71 - (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor lucrătorii au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze corect, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, să îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii,  aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protecţie;

e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

h) să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplica, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de

munca, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

Art. 72 (1)Instruirea împotriva incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă se execută trimestrial

cu întregul efectiv al poliției locale de către o persoană desemnată prin dispoziție de primar

(2) După executarea instructajului specific se ia la cunoştinţă pe bază de semnătură pentru fiecare salariat în parte, în fişele PSI şi SSM .

 Art. 73 În planurile de desfăşurare elaborate pentru derularea activităţilor specifice, înainte de

începerea activităţilor se vor planifica şi prelucra 3-5 minute norme de protecţia muncii corespunzător categoriilor de pregătire şi exerciţiilor ce se execută.

Personalul Poliţiei Locale este obligat să cunoască şi să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentărilor de orice fel, precum şi eliminarea cauzelor care pot provoca accidente de muncă.

 

Capitolul XI

SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

Art. 74 Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 75 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi

    desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi

    interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

k) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea 

     soluţionării cererilor acestora.

(3) Sancţiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în

    funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea

     corespunzătoare a salariului;

e) destituirea din funcţia publică.

(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

(5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor.

 

SANCŢIUNI DISCIPLINARE PENTRU PERSONAL CONTRACTUAL

 

Art.  75 (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. avertismentul scris;
 2. suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
 3. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 4. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 6. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 76 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune

Art. 77 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta în urma propuneri făcute de

    comisia de cercetare prealabilă.

 

Capitolul XII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

 

Art. 78 Cheltuielile  necesare funcționării poliției locale se stabilesc conform reglementărilor în

vigoare fiind incluse în bugetul local ce se aproba prin hotarâre a autoritatii deliberative, la propunerea primarului comunei Gornet.

Art. 79 (1) Poliția locală în ceea ce privește atribuțiile în domeniul circulației rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice necesare și instruirea personalului destinat acestei activități, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulatiei rutiere, în termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentului regulament

(2) Până când vor fi puse în aplicare măsurile prevăzute la alin. (1),procesele-verbale de constatare a contravențiilor încheiate de politiștii locali cu atribuții în domeniul circulatiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunica în termen de 24 de ore, în copie, la unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între părți. În comuna Gornet procesele-verbale care cuprind sancțiunile contravenționale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, în condițiile legislației privind circulația pe drumurile publice, se comunica secțiilor de politie competente teritoriale, pentru a fi introduse în baza de date.

(3) Primarul comunei desemnează personalul însărcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreună cu persoanele desemnate din cadrul poliției rutiere, în vederea specializării.

(4) Polițiștii locali specializați în domeniul circulației rutiere își exercită atribuțiile împreună cu structurile specializate ale Poliției Române, pe o perioada de un an de la data înființării Poliției Locale în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 80 (1) În situația în care primarul, apreciază că sarcinile ce revin autorităților administrației publice locale pe linie de Poliție Locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către polițistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate.

(2) Controlul asupra activității Poliției Locale se poate dispune și prin ordin al ministrului administrației și internelor, la inițiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, numai după încunoștințarea prealabilă a primarului.

(3) Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituționale și a legalității specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului  și se prezintă de asemenea în proxima ședinta a consiliului local.

Art. 81 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a fost redactat în conformitate cu dispoziţiile  Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare, cu cele ale Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi a Legii 53/2003 (Codul muncii) precum şi a altor prevederi legale specifice activităţilor de administraţie publică locală.

Art. 82 - Prevederile Legii 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte

normative în vigoare referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător funcţionarilor publici din Poliţia Locală, în măsura în care Legea nr.155/2010 nu dispune altfel.

Art. 83 (1) Personalul Poliţiei Locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea

şi controlul primarului şi nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

(2) Primarul poate delega prerogativele ce-i revin unei persoane desemnate prin dispoziţie.

Art. 84 Personalul Poliţiei Locale poate înfiinţa şi se poate asocia în organizaţii sindicale sau alte organizaţii, în condiţiile legii.

Art. 85 Pe baza extraselor din prezentul regulament, compartimentul resurse umane  al primăriei întocmește fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul comunei.

Art. 86 Efectivele Poliţiei Locale sunt obligate să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament.

Art. 87 Articolele de echipament aflate în folosinţă la politiștii comunitari la data intrării în vigoare

a Legii nr. 155/ 2010 şi Hotărârea Guvernului 1332/2010 va fi folosit până la data de 31 decembrie 2011.

Art. 88 Anexele 1, 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului 1332/2010 fac parte din prezentul regulament.

Art. 89 Prezentul Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă şi se modifică numai prin

Hotărârea a Consiliului Local al comunei Gornet cu votul majorității consilierilor locali în funcție.

Actualizat la data de: 15/05/2019

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.