REGULAMENT ORDINE PUBLICA

Publicat de: Admin Gornet

REGULAMENT DE ORDINE PUBLICĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A PROPRIETĂŢII PUBLICE ŞI PRIVATE ÎN COMUNA GORNET

 

Prezentul regulament  are ca temei legal acte normative care stabilesc  competenţa consiliilor locale de a stabili norme locale în domeniile de competenţă date prin lege, cât şi sancţiunile contravenţionale ce se aplică în cazul nerespectării acestora după cum urmează:

 • O.U.G nr. 195/2005, privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 21 / 2002 privind gospodărirea localităţilor;
 • Legea 371 / 2004 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare cu modificările şi completările ulterioare;

 

    Regulamentul instituie norme de conduită şi de acţiune locale menite să asigure întreţinerea, curăţenia şi salubritatea pe domeniul public şi privat al comunei a străzilor, drumurilor locale şi vicinale precum şi ordinea şi liniştea publică, protecţia mediului, buna gospodărire a localităţii şi asigurarea fluidizării circulaţiei rutiere şi pietonale cât şi sancţiunile ce se vor aplica în cazul nerespectării sau neîndeplinirii acestora  de către persoanele fizice şi persoanele juridice. Normele regulamentului se aplică pe teritoriul comunei Gornet, şi răspunde legilor mediului, al administraţiei publice şi a altor legi emise de Parlamentul României privitoare la integrarea europeană iar prin adoptarea lui de către consiliul local normele regulamentului capătă efect de lege locală iar cei ce nu-l vor respecta, vor suporta consecinţele.

Prezentul regulament reprezintă interesele majorităţii locuitorilor dornici de convieţuire într-un mediu sănătos, civilizat şi un climat social de bună integrare pentru toţi locuitorii comunei contribuind în mare măsură la menţinerea curăţeniei în comună, a ordinii şi liniştii publice. Scopul prezentului regulament este acela de a reglementa acţiunile de gospodărire şi modernizare ale localităţii şi nu acela de a sancţiona cetăţenii şi persoanele juridice. Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament au menirea de a prevenii încălcarea regulamentului şi se vor aplica fără discriminare doar celor care nesocotesc efortul comun al locuitorilor comunei şi al autorităţii locale de a menţine curăţenia, liniştea şi ordinea publică în comuna noastră.

 

NORME LOCALE OBLIGATORII

 

Art.1. Persoanele fizice şi juridice vor asigura şi menţine curăţenia şi salubritatea în incinta imobilelor pe care le deţin cu orice titlu, situate la frontul străzilor, având destinaţia de locuinţe, spaţii de comercializare sau sedii de firme, precum şi a terenurilor libere destinate pentru construcţii.

 

Art.2 Este interzisă depozitarea materialelor, mărfurilor şi ambalajelor pe domeniul public al comunei, fără acordul scris al Primăriei Comunei Gornet. Fiecare cetăţean are obligativitatea ca în faţa proprietăţii sale să asigure curăţenia şi să întreţină şanţurile.

 

Art.3. Operatorul serviciilor de salubritate are obligaţia să respecte graficele de colectare a

gunoaielor sau reziduurilor conform contractelor încheiate în acest sens cu persoanele fizice sau juridice iar persoanele fizice şi juridice care au încheiate contracte cu operatorul serviciilor de salubritate, au obligaţia să depoziteze gunoaiele în locul stabilit în acest sens numai în ziua prevăzută pentru ridicarea acestora, conform graficului.

 

Art.4 Se interzice operatorilor serviciilor de salubritate să folosească la transportul gunoaielor sau diferitelor reziduuri vehicule cu caroserii neetanşe care permit împrăştierea gunoaielor pe traseele pe care se deplasează.

 

Art.5 Se interzice organizarea unor jocuri sportive pe domeniul public sau pe arterele de

circulaţie în afara cazurilor când acestea sunt autorizate de poliţie şi autorităţile locale, care dispun măsuri pentru siguranţa circulaţiei.

 

Art.6. Este interzisă spălarea autovehiculelor, utilajelor de orice fel, precum şi a covoarelor, păturilor, preşurilor pe domeniul public şi de la pompele sau puţurile publice de apă potabilă.

 

Art.7. Se interzice persoanelor fizice să intre în sediul instituţiilor publice însoţite de câini sau alte animale de companie. Se interzice persoanelor care deţin câini să permită ieşirea acestora pe străzi sau în locuri publice fără botniţă şi lesă, dacă aceştia pun în pericol siguranţa cetăţenilor.

 

Art.8. Se interzice împiedicarea desfăşurării normale a activităţii funcţionarilor publici sau

personalului din instituţiile publice de către persoane turbulente sau aflate în stare de ebrietate.

 

Art.9. (1) Se interzice păşunatul animalelor pe domeniul public şi privat al comunei, acesta fiind permis numai în locurile declarate ca izlaz public şi cu plata taxelor pentru păşunat.

(2) Persoanele fizice sau juridice care doresc înfiinţarea unor stâne sau staule de animale pe teritoriul comunei indiferent dacă vor folosi islazul comunal sau terenuri proprietate privată au obligaţia de a solicita în prealabil aprobarea Consiliului Local Gornet care se va elibera în termen de 30 de zile de la data solicitării. Păşunarea pe terenurile proprietate publică sau privată este strict interzisă fără acordul consiliului local sau al proprietarului. Stânele ce funcţionează pe teritoriul comunei trebuie să aibă sau să obţină în prealabil toate avizele sanitar-veterinare şi de mediu cerute de legislaţia în domeniu iar câinii folosiţi pentru turme trebuie să fie legaţi şi să nu fie lăsaţi liberi pe lângă drumurile locale deoarece constituie pericol pentru cetăţenii comunei.

(3) Proprietarii stânelor  au obligaţia să respecte toate normele sanitar–veterinare şi igienico–sanitare în vigoare referitoare la producerea şi depozitarea laptelui, brânzei precum şi cele privitoare la sacrificarea animalelor şi au obligaţia de a informa primăria cu 15 zile înainte de desfiinţarea stânei.

 

Art.10. Este interzisă întreruperea circulaţiei apei pluviale pe şanţuri prin depozitarea de materiale de construcţie sau colmatarea şanţurilor.

 

Art.11. Circulaţia animalelor pe străzi se face numai însoţite de proprietari şi nu mai mult de 5 animale, pentru a proteja florile din faţa gospodăriilor.

 

Art.12. (1)Distrugerile provocate de animale domeniului public şi privat al comunei vor fi suportate de proprietarii lor, care vor fi amendaţi conform regulamentului.

 (2) Animalele şi păsările domestice  lăsate libere  pe  locurile publice deoarece vor fi  confiscate şi adunate în Oborul de animale. Activităţile de strângere a animalelor, de organizare a licitaţiei, de administrare a oborului sunt gestionate de Primăria comunei Gornet. Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului se va ocupa de cazarea, hrana, asistenţa medicală şi îngrijirea zilnică a animalelor sau prin firme specializate.

La ridicarea animalelor se va încheia Proces verbal, care va cuprinde:

a)  data şi locul încheierii (locul ridicării animalelor);

b)  specia animalelor;

c)  numărul acestora;

d) nume, prenume, calitatea şi instituţia din care fac parte persoanele care participă la operaţiune.

(3)Cu ocazia predării în obor se va menţiona şi starea animalelor constatată de către  medicul veterinar.

(4)Poliţia comunei Gornet, la solicitarea primarului va sprijini acţiunile de confiscare a animalelor şi păsărilor lăsate libere pe domeniul public şi privat al comunei.

(5)Animalele pentru care au fost achitate amenzile contravenţionale, taxele stabilite

pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistenţa şi îngrijirea zilnică a acestora,

vor fi eliberate proprietarilor din custodia Urbanism, cu avizul conform al Primăriei, pe bază de Proces verbal semnat de către părţile implicate

(6)Animalele neridicate în termenul şi condiţiile stabilite vor trece de drept în propietatea Consiliului Local al comunei Gornet, prin dispoziţie a Primarului, urmând  să se organizeze licitaţii publice pentru valorificarea animalelor

(7)Din sumele rezultate în urma valorificării animalelor, Compartimentul  Urbanism și amenajarea teritoriului îşi va acoperi cheltuielile efectuate cu această activitate, iar sumele rămase vor fi utilizate pentru întreţinerea şi modernizarea oborului

(8)Animalele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maxim 5 zile de la data sechestrării, după ce fac dovada proprietăţii lor, a achitării amenzii contravenţionale aplicate, a achitării taxelor stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistenţa medicală şi îngrijirea zilnică a acestora.

 

Art.13. Depozitarea materialelor de construcţie(balast, nisip, cărămidă, lemn) şi parcarea utilajelor, maşinilor agricole sau a autoturismelor proprietate particulară pe domeniul public pe o perioadă mai mare de 48 de ore se face prin plata unei sume de 2 lei RON pe m.p./zi, sumă ce va fi taxă locală şi va intra în bugetul local.

 

Art.14. Locuitorii care deţin pomi în zona cablurilor electrice, de telefonie sau TV, sunt obligaţi să-i cureţe pentru a nu deteriora instalaţiile respective iar dacă este nevoie să contacteze firmele respective pentru intervenţie calificată şi evitarea posibilelor accidente.

 

Art.15. Proprietarii de atelaje sunt obligaţi să le înregistreze la Primăriei, să le monteze numărul de înregistrare şi să le doteze cu mecanisme de frânare pentru  a nu  afecta drumurile publice prin folosirea improvizaţiilor.

 

Art. 16. Circulaţia atelajelor va fi permisă dacă sunt dotate cu felinare, lămpi sau alte surse de semnalizare luminoasă pe timp de noapte şi nu este permisă circulaţia atelajelor pe timp de noapte între orele 22 şi 5 dimineaţa în extravilanul localităţii.

 

Art. 17. Proprietarii autovehiculelor trebuie să asigure permanent o stare tehnică corespunzătoare mijloacelor auto pe care le deţin pentru a nu deteriora sau murdări căile de comunicaţie, drumurile sau celelalte locuri publice. Vehiculele cu tracţiune animală vor circula numai pe traseele stabilite de autorităţile locale şi vor fi dotate cu mijloace adecvate evitării murdăririi sub orice formă a străzilor şi drumurilor.

 

 Art.18. Este interzis transportul oricărui material fără documentul de provenienţă al mărfii.

 

Art.19. Este interzisă efectuarea de servicii de transport a molozului sau altor materiale rezultate din demolări fără avizul dat de Primărie deţinătorului de moloz sau alte materiale care nu se încadrează la gunoi menajer.

 

Art.20. Distrugerile provocate de atelaje sau animalele care le tractează domeniului public şi privat vor fi suportate de proprietarul atelajului.

 

Art.21. Fiecare familie trebuie să încheie contract de salubritate cu operatorul de salubritate de pe raza comunei. Familiile care nu doresc să încheie contract de salubrizare trebuie să plătească o taxă specială de salubrizare de 300 lei/an ce va intra în bugetul local.

 

Art.22. Desfăşurarea activităţilor comerciale de către agenţii economici se va face numai în

locurile stabilite prin autorizaţia de funcţionare, cu respectarea tuturor normelor de igienă, de linişte şi ordine publică şi fără a  degrada prin activităţile lor comerciale domeniul public.

 

Art.23. Fiecare societate privată sau instituţie publică este obligată să încheie contract de salubritate cu societatea care operează pe teritoriul comunei şi nu va putea funcţiona fără avizul operatorului obţinut anual. Fiecare societate comercială este obligată să asigure curăţenia pe o rază de 50 metri în jurul sediului punctului de lucru sau sucursalei şi să nu afecteze prin activitatea lor circulaţia pe drumurile publice şi în intersecţii.

 

Art.24. Colectarea gunoiului se va face în tomberoane individuale pe familii,  acolo unde pătrunde maşina salubrizării şi în tomberoane comune ce vor fi amplasate la capetele străzilor fără posibilitate de acces.

 

Art.25. Este interzisă depozitarea animalelor şi păsărilor moarte în tomberoane, pe domeniul public sau privat ci acestea vor fi îngropate în zone care să nu afecteze stratul freatic.

 

Art.26. Este interzisă depozitarea pământului, molozului, rumeguşul de la debitări sau deşeurilor de orice fel pe străzi,  terenuri libere aparţinând domeniului public sau privat al comunei, cât şi pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, aflate la frontul străzilor sau în alte locuri care nu sunt special amenajate în acest sens.

 

Art.27. Depozitarea gunoiului de grajd pentru deţinătorii de animale şi gunoiul de păsări pentru deţinătorii de păsări se face în locuri special amenajate pe terenurile proprietate personală fără a afecta prin mirosuri sau scurgeri vecinii sau domeniu public la cel puţin 10 metri de frontul drumurilor publice.

 

Art.28. Scurgerile din grajduri, coteţe sau grupuri sanitare se vor face în fose vidanjabile fără afectarea domeniului privat sau public.

 

       Art.29. Se interzice distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a îmbrăcăminţii asfaltice de

pe străzile asfaltate ori a stratului de piatră de pe drumurile neasfaltate. Persoanele fizice sau persoanele juridice care efectuează lucrări autorizate pe partea carosabilă a drumurilor publice sau pe domeniul public şi privat al comunei au obligaţia ca, după finalizarea acestor lucrări, să readucă îmbrăcămintea asfaltică la starea iniţială după procedurile tehnice stabilite de normativele în vigoare;

 

Art.30. Se interzice folosirea domeniului public al comunei Gornet pentru amplasarea unor construcţii de orice fel, fără a poseda autorizaţie sau acord din partea autorităţilor competente şi fără plata la zi a taxelor sau chiriilor pentru folosinţa terenului ocupat. O dată cu stabilirea contravenţiei, agentul constatator va dispune în procesul-verbal şi obligaţia contravenientului de a desfiinţa construcţia respectivă.

Art.31. Proprietarii locuinţelor sunt obligaţi să le întreţină pentru a nu ajunge în stare de degradare şi să păstreze înfăţişarea decentă a acestora prin lucrări periodice de finisare.

 

Art.32. Se interzice efectuarea de tratamente cu insecticide şi erbicide fără anunţarea în prealabil a Primăriei cu cel puţin 48 de ore înainte.

 

Art.33. Se interzice aruncarea cocenilor de porumb şi de pe ogoare pe drumuri sau canale de scurgere a apei(a resturilor vegetale).

 

Art.34.Se interzice distrugerea şanţurilor de scurgere a apei în zona câmpului prin arăturile de toamnă şi primăvară.

 

Art.35. Se interzice mutarea bornelor de hotar după fixarea lor de către Comisia de Aplicare a Legilor Proprietăţii.

 

Art.36. Solicitările pentru remăsurare  şi rebornare se vor face prin achitarea la Primărie a sumei de 50 lei RON pentru fiecare parcelă.

 

Art.37. Cei care vor muta bornele stabilite de comisie vor suporta efectul prezentului regulament şi a legilor fondului funciar.

 

Art.38. Lăsarea păsărilor libere pe străzi sau pe alte terenuri aparţinând domeniului public va fi sancţionată.

 

            Art.39. Tăierea arborilor de orice fel fără aprobarea Primăriei constituie contravenţie şi se sancţionează conform regulamentului.

 

            Art.40. Se interzice provocarea de focuri deschise după ora 2200 şi lăsarea focurilor provocate în timpul zilei nesupravegheate.

 

            Art.41. Provocarea incendiilor în iarba uscată pe câmpuri sau păduri este interzisă şi va fi sancţionată conform prezentului regulament.

 

            Art.42. Refacerea gardurilor spre domeniul public se face cu acordul Primăriei după constatare la faţa locului a respectării limitei proprietăţii faţă de domeniul public.

 

            Art.43. Refacerea gardurilor între proprietăţi private se face de comun acord cu vecinul respectiv, prin respectarea legilor în vigoare.

 

            Art.44 Nerespectarea prezentului regulament se sancţionează după cum urmează:

 1. Faptele prevăzute la articolele 1, 2, 5, 6, 7, 8 şi 11 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 150 lei şi 250 lei.
 2. Faptele prevăzute la articolele 3, 4, 10, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 33 şi 34 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 lei.
 3. Faptele prevăzute la articolele 9, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 35, 38, 39 şi 40 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 600 lei.
 4. Faptele prevăzute la articolele 15 , 16, 21, 30, 37, 41 şi  42  constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 lei şi 350 lei.

 

Art.45.Sancţiunile prevăzute la articolul 44  vor putea fi aplicate de către organele de poliţie şi poliţie locală precum şi de către împuterniciţii primarului.

 

            Art.46. Orice modificare a prezentului Regulament poate fi efectuată la iniţiativa primarului sau a majorităţii consilierilor în funcţie şi cu aprobarea a minimum două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

            Art.47. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul Local Gornet.

Actualizat la data de: 20/08/2019

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.